December

 • Sverige framgångsrikt i internationellt program inom råmaterial

  I dagarna beviljades finansieringen i utlysningen ”Sustainable Supply of Raw Materials in Europe” inom det internationella programmet ERA-MIN inom ERA-NET. Tre Sverigeledda projekt rankades bland de fyra bästa av de sju projekt som får finansiering.

  22 december 2014

 • Grundvattennivåer i december 2014

  Grundvattennivåerna har sedan november i allmänhet sjunkit i Norrland medan nivåerna stigit i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 0-10 cm. Delar av fjällkedjan med ett stabilt snötäcke har nivåer som sjunkit med 30-50 cm. Södra Norrlands kustland samt Svealand har stigande nivåer med 0-30 cm. Götaland har framförallt stigande nivåer med 10-40 cm.

  19 december 2014

 • Laver i Älvsbyns kommun blir riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att Laver i Älvsbyns kommun, Norrbottens län, utgör ett sådant område som är riksintressant för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken, då den väldokumenterade fyndigheten består av kopparmalm av en sådan kvalitet och omfattning att den är av stor vikt för landets materialförsörjning på kort och lång sikt.

  19 december 2014

 • Stor risk för spridning av giftiga sediment vid vindkraftspark

  Risken för spridning av förorenade bottensediment gör att Mark och miljödomstolen avslår ansökan om en vindkraftspark i Hakefjord, utanför Göteborg.

  19 december 2014

 • Sveriges mineraltillgångar på väg mot en hållbar framtid

  Sexton av de totalt nitton åtgärder som pekats ut i Mineralstrategin har kommit igång. Av dessa har fyra fullföljts och avslutats. Det visar en rapport från SGU om status på genomförandet av mineralstrategin, vars syfte är att uppnå ett hållbart nyttande av Sveriges mineraltillgångar för tillväxt i hela landet.

  19 december 2014

 • Svärtträskgruvan saneras

  Mark- och miljödomstolen beslutade i september år 2012 om efterbehandling av Svärtträskgruvan. År 2014 beviljades länsstyrelsen i Västerbotten 70 miljoner kronor i statsbidrag från Naturvårdsverket för åtgärder för åren 2014-2016, och SGU åtog sig rollen som huvudman. Nu är åtgärdsförberedelserna i full gång.

  18 december 2014

 • Sveriges metaller – vad kan vi återvinna, vad måste utvinnas?

  Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. När det gäller sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för att öka återvinningen. Detta är angeläget eftersom det sparar både materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU tagit fram i samråd med Naturvårdsverket.

  15 december 2014

 • Samla in, förvalta och tillgängliggör geologisk information centralt

  SGU föreslår i en rapport till regeringen att geologisk information som idag samlas in av externa aktörer inom olika projekt samlas och förvaltas centralt för att göras tillgänglig för framtida återanvändning.

  12 december 2014

 • Koppar- och guldfynd i Norrbotten vinner Mineraljakten

  Förstapriset i Mineraljakten går till ett koppar- och guldfynd, hittat en mil norr om Kiruna. Andra pris går till ett kopparfynd i Tornedalen, medan ett lovande guld- och silverfynd från Los-området i Gävleborgs län belönas med tredjepris.

  11 december 2014

 • Miljarder till EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS”

  European Institute of Innovation and Technology (EIT) har fattat beslut om Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, någonsin, ”RawMatTERS”. SGU ingår som partner i satsningen som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb.

  10 december 2014

 • Möt SGU på gruv- och mineralkonferens 26-27 januari

  Den 26-27 januari är det dags för Framtidens Gruv- och Mineralindustri 2015, en gruvkonferens som tar upp alla aspekter av industrin, från samverkan med ursprungsbefolkning och lokala intressen till finansiering, prospektering, grön gruvteknologi, återvinning och hållbarhetsfrågor.

  8 december 2014

 • SGUs yttrande över SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten"

  SGU välkomnar många av förslagen i Miljömålsberedningens betänkande SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten".

  5 december 2014

 • Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning

  SGU-rapporten 2014:40, "Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning" har på uppdrag av SGU tagits fram av Institutionen för bygg- och miljöteknik och Chalmers tekniska högskola tillsammans med Enveco Miljöekonomi AB.

  4 december 2014

 • SGU antar hållbarhetspolicy

  SGU har antagit en hållbarhetspolicy som utgår från en vision om ett hållbart samhälle där Sveriges naturresurser används på ett resurseffektivt och hållbart sätt, och där Sveriges miljömål kan uppnås.

  2 december 2014

 • Sårbarhetskartor i Stockholms län

  Samtliga räddningstjänster och kommuner i Stockholms län har nu tillgång till sårbarhetskartor för grundvattnet från SGU.

  2 december 2014

 • Svenska skolklasser får besök av geolog

  SGU har genom projektet "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt" valt ut fyra skolklasser som kommer få besök av en geolog och delta i en internationell karttävling för barn.

  1 december 2014

 • Pris för bästa examensarbeten inom prospektering och malmgeologi

  Två studenter från Uppsala universitet, Stefan Andersson och Fredrik Sahlström, har med hjälp av handledning från SGU belönats med stipendier för bästa examensarbeten inom områdena prospektering och malmgeologi.

  1 december 2014