12 augusti 2014

Nya och ändrade regler för prospektering och arbetsplaner

Den 1 augusti 2014 trädde förändringar i minerallagen och mineralförordningen i kraft. Lagändringarna innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas.

Den utredning och översyn av minerallagen som föregått lagändringarna genomfördes år 2011-12. Betänkandet SOU 2012:73 Undersökningstillstånd och arbetsplaner har därefter varit föremål för remissbehandling. I juni ställde sig riksdagen bakom förslagen i regeringens proposition ”Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering”.

Syftet med lagändringarna är att säkerställa att de som berörs av undersökningsarbetena får den information de behöver för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter i förhållande till prospektören. Arbetsplaner ska anpassas till den pågående markanvändningen och kraven på vad en arbetsplan ska innehålla skärps och preciseras. Lagändringarna innebär även att en prospektör ska underrätta de sakägare som begär det, om när arbetet på berörd fastighet ska påbörjas respektive när arbetet slutförts.

Tydligare ansvar för bevakning av allmänna intressen

Lagändringen innebär även att bevakningen av och ansvaret för allmänna intressen vid mineralprospektering tydliggörs. Nu ska även kommuner beredas möjlighet att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd. Om arbetet planeras ske i ett område som används för renskötsel, ska även Sametinget få yttra sig över ansökan om undersökningstillstånd.

Rätt till översättning till vissa minoritetsspråk

Det införs även en skyldighet för tillståndshavare att tillhandahålla en översättning på finska, meänkieli eller samiska, om undersökningsarbetet ska utföras inom ett område som helt eller delvis sammanfaller med språkets förvaltningsområde enligt 6 § lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Kravet på sådan översättning måste skriftligen begäras av en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt som berörs av undersökningsarbetena inom viss tid från det att tagit del av beslutet om undersökningstillstånd. 

Alunskiffer utmönstras som koncessionsmineral

Alunskiffer ska inte längre vara ett koncessionsmineral.

De nya reglerna gäller tillstånd meddelade efter 1 augusti 2014.

Information om de nya och ändrade reglerna i minerallagen (pdf, nytt fönster)