På bilden syns tre män med ryggsäcker. De står på ett berg och i bakgrunden syns vatten.

Höga kusten

Foto: Henrik Mikko, SGU.

1 mars 2019

SGU vill möta stor efterfrågan på geologisk information

Efterfrågan på SGU:s tjänster överstiger kraftigt den kapacitet som den nuvarande anslagsnivån medger. Mot den bakgrunden föreslår SGU i sitt budgetunderlag för 2020-2022 en utökning inom ett flertal områden.

Klimatomställning – minska utsläpp och anpassa samhället

 • SGU vill satsa på att kartlägga berggrunden i Bergslagen för att ge underlag för prospektering och gruvor som kan förse samhället med metaller och mineral. Det behövs bland annat för teknik som används i omställningen till klimatförändringarna – till exempel i vind- och solenergianläggningar.
 • Fortsatt satsning på att trygga Sveriges dricksvattenförsörjning med bättre grundvattendata och prognoser – samt kartläggning för att hitta nya vattentäkter.

Myndighetsansvar för sammanhållen maringeologisk kartläggning

 • SGU vill få ett förstärkt ansvar för kartläggning av havsbotten, som är viktigt både för arbete med havsmiljöfrågor och för näringsliv och försvar.
 • Tillsammans med andra myndigheter vill SGU kartlägga Sveriges kust- och strandzoner– det behövs både för näringslivsutveckling och klimatanpassning.

Hållbart samhällsbyggande i hela landet

 • SGU vill utöka sitt Malåkontor, som förser mineralnäringen med geologisk information.
 • Utveckla SGU:s digitala geologiska underlag - det behövs för byggande av järnvägar, bostäder och annan infrastruktur.

Förstärkningar föreslås också inom geovetenskaplig forskning, arbetet med förorenade områden och för att utveckla SGU:s arbete med geologisk lagring av koldioxid.

Läs mer om budgetunderlaget 2020-2022 här

Senast granskad 2019-03-01

Kontaktpersoner

 • Göran Risberg

  Telefon: 018-179135
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Lednings- och verksamhetsstöd
  Skicka e-post

 • Helena Dahlgren

  Telefon: 018-179251
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Lednings- och verksamhetsstöd - Verksamhetsstyrning och juridik
  Skicka e-post