Mattias Göransson/SGU. Flack hällyta med asymmetriskt veckad metagråvacka

2 oktober 2018

Bra berggrund i Göteborgs grannkommuner

Stora delar av berggrunden i Kungälv och Kungsbacka lämpar sig väl som ballast för byggande. Lokalt använt bergmaterial kan bidra till att minska antalet tunga transporter och därmed minska klimatbelastningen.

För att säkra materialförsörjningen i svenska tätorter krävs ofta att samhället importerar ballastmaterial från angränsande kommuner. Kungälv och Kungsbacka är två angränsande kommuner till Sveriges näst största stad - Göteborg. Mot den bakgrunden har SGU undersökt bergmaterialens egenskaper för byggandet och sammanställt den kunskapen i Onsala, en del av Kungsbacka kommun, och Kungälv.

SGUs undersökning visar att nästan 50 procent av Kungälvsområdets berggrund bedöms som lämplig för användning som bärlager och förstärkningslager samt även för asfaltbundna lager. Bergarterna i Kungälvsområdet har generellt god motståndskraft mot fragmentering (låg sprödhet).

En gnejsgranit i sydöstra delen av Kungälvsområdet uppvisar något förhöjd gammastrålning vilket får till följd att aktivitetsindexet överstiger 2 vid en lokal nordost om Kungälv. Övriga bergarter inom undersökningsområdet visar låga aktivitetsindex.

När det gäller Onsalaområdets berggrund så bedöms mer än 85 procent vara lämpligt som bär- och förstärk­ningslager vid vägbyggnation och i flera fall även i asfaltbundna lager. Precis som i Kungälv har bergarterna i Onsalaområdet generellt sett god motståndskraft mot fragmentering.

Ett område i norr samt ett område i öster vid Kungsbacka visar förhöjd gammastrålning, med aktivitetsindex som överstiger 2.

Vid prospektering och planering för uttag av berg i såväl Kungälv som Onsala bör bergkvalitetskartan kom­pletteras med egna mer detaljerade undersökningar.

Läs Beskrivning till bergkvalitetskartan Kungälv

Läs Beskrivning till bergkvalitetskartan Onsala

Senast granskad 2018-10-02

Kontaktperson

  • Mattias Göransson

    Telefon: 018-179379
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering berg
    Skicka e-post