Flera svenska myndigheter producerar kartunderlag om ras, skred och erosion. Rätt använda ger underlagen en bra grund för en säker och långsiktigt hållbar markanvändning och samhällsplanering.

I vägledningen har myndigheterna samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan användas. Underlagen består av rapporter, kartor och GIS-data och visas i den webbaserade kartvisningstjänsten för ras, skred och erosion. I kartvisningstjänsten finns även produktblad som beskriver underlagen.

Nya kartunderlag i kartvisningstjänsten är en riksöversikt över stranderosion från SGU och översiktlig stabilitetskartering i morän och grovkorniga jordarter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Andra nya kartunderlag som lagts till i tjänsten är översvämningskarteringar från MSB och SMHI, samt information från geoteknisk sektorsportal. Fler underlag kommer under året.

Den nya utgåvan av vägledningen har även förtydligats med bland annat en ordlista.

Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig framförallt till regionala och kommunala planerare och strateger. Andra användare kan vara miljöinspektörer, VA-planerare, personal inom räddningstjänsten eller centrala myndigheter och företag som söker information om ras, skred eller erosion.

Samverkande myndigheter är Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM), Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sjöfartsverket. SGU bidrar med ett antal underlag som visar bland annat jordart, erosion och förutsättning för jordskred.

Ta del av vägledningen och kartvisningstjänsten på SGIs webbplats