– Syftet med den nya portalen är att samhället lättare ska kunna använda och ta till sig information om grundvatten, men även få mer stöd i förståelsen hur den aktuella situationen ser ut och hur den förväntas förändras i framtiden, säger Emil Vikberg, grundvattengeolog på SGU.

I portalen presenteras SGUs data om grundvattennivåer och bedömningar om hur grundvattnet kommer att förändras. I tillägg till SGUs aktuella grundvattenkartor omfattar portalen också historiska kartor på grundvattennivåer och kartor om hur grundvattenbildningen kan komma att se ut i ett förändrat klimat.

Portalen är första steget i SGUs arbete med att samla information och bedömningar kring grundvatten.

Portalen har tagits fram av SGU med stöd av SMHI:s medel för att utveckla verktyg för klimatanpassning.

Till portalen