Aktuell och tillgänglig information om jordarternas utbredning är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, förutsättningar för erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

I Sälenfjällen har den tidigare jordartskartan i området uppgraderats med hjälp av detaljerade höjdmodeller och fältarbete. Arbetet har fokuserat på de delar som är viktiga för grundvattenförvaltningen i området, vilket innebär att den nya beskrivningen framförallt omfattar älvdalar.

Beskrivning till jordarterna i Tandådalen, Görälven, Västerdalälven och Rörbäcksnäs i Malung–Sälen kommun (nytt fönster)

Karteringen längs Skorpedsåsen i Örnsköldsviks kommun ingår i en mer omfattande kartläggning av jordarterna i delar av Västernorrlands län som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genomfört under 2010-talet.

Beskrivning av jordarterna längs Skorpedsåsen, kartområde Bjästa (nytt fönster)

Beskrivningarna ger en fördjupning i områdenas geologiska förutsättningar och utveckling och är ett komplement till de jordartsdatabaser som SGU tillhandahåller.

Som ett led i vårt arbete med kvalitetssäkring har vi kompletterat våra databaser med uppdaterad jordartsinformation i Umeå, samt kring grundvattenförekomster vid Osby, Lönsboda, Karlskoga, Ludvika-Grangärde, Rättvik, Bispgården, Lagfors, Gimdalen och Harmånger.

I samband med VIMLA-projektet (ett Interreg Botnia-Atlantica projekt om sulfidjordar) har också uppdaterad jordartsinformation tagits fram för tre mindre områden längs kusten i Västerbottens län.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

SGUs Kartvisare

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för jordartsinformation i november 2017.

Karta över täckningsgrad för SGUs jordartsinformation, november 2017.Täckningsgrad för SGUs jordartsinformation, november 2017.