För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Arjeplog.

Foto: Ildiko Antal Lundin, SGU

1 mars 2016

SGU bidrar på många sätt till miljömålen

SGUs verksamhet bidrar till att nå 14 av 16 miljökvalitetsmål samt generationsmålet. Det framgår av en miljömålsanalys som SGU har gjort på uppdrag av regeringen.

Bakgrunden till miljömålsanalysen är ett uppdrag från regeringskansliet, i två delar:

  1. Gör en miljömålsanalys – vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet är relevanta för den verksamhet som SGU ansvarar för, och redovisa vilka delar av den egna verksamheten som påverkar förutsättningarna för att nå målen. Redovisas den 1 mars.
  2. Upprätta en fyraårig plan med åtgärder för genomförande av det uppdrag som SGU har i sin instruktion: att verka för att generationsmålen och miljökvalitetsmålen nås. Redovisas den 30 juni 2016 samt i kommande årsredovisningar.

SGU har nu slutfört den första delen, miljömålsanalysen, och lämnat den i form av en rapport till regeringen. Analysen visar att SGUs verksamhet har starka kopplingar till samtliga miljökvalitetsmål utom två, Frisk luft och Skyddande ozonskikt. Det framgår också att Generationsmålets alla aspekter också är relevanta för SGUs verksamhet.

– Vi ser särskilt att de delar av generationsmålet som berör resurseffektiva kretslopp och en god hushållning med naturresurserna är viktiga för SGU, men även de delar som berör människors hälsa, förnybar energi, biologisk mångfald samt natur- och kulturmiljö, säger Helena Dahlgren, hållbarhetsstrateg på SGU.

Geologin utgör en viktig del i ekosystemen. Berggrunden, jordlagren och de landformationer som uppstår ur geologin utgör grundförutsättningar för naturmiljön. Grundvattnets nivå och kemiska kvalitet påverkar våtmarker och sjöar men även naturmiljön på land. Därför är geologisk information viktig för både ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.

SGU har ett särskilt ansvar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, där vi ansvarar för att följa upp målet och föreslå styrmedel och åtgärder. Här genomför SGU många olika insatser. Genom våra undersökningar och saneringar av förorenade områden arbetar vi också för målet En giftfri miljö. Men vår geologiska information, våra remissyttranden och vägledningar samt vårt tillståndsarbete främjar också generationsmålet och många av de andra miljökvalitetsmålen – till exempel God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans.

Parallellt med miljömålsanalysen är SGU delaktiga i de åtgärdslistor som Miljömålsrådet har presenterat för att snabba på arbetet mot att nå miljömålen. 

Läs mer om SGUs arbete med Miljörådets åtgärdslista

Ladda ner miljömålsanalysen 

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson