För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
3 mars 2016

Grundvattenfrågorna måste lyftas i miljöarbetet

Regeringens utredare presenterade nyligen sin rapport om spridningen av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M2015:B). SGU delar flera av de slutsatser som förs fram av utredningen och instämmer med utredaren om att grundvattenfrågorna behöver lyftas i miljöarbetet. SGU anser dock att ett samlat geologiskt myndighetsansvar är nödvändigt för ett starkt grundvattenskydd.

Utredarens uppgift var att göra en analys av orsakerna till att spridningen av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, till dricksvattentäkter kunnat pågå i många år utan att upptäckas. I utredningsuppdraget ingick bland annat att granska informationsutbytet mellan berörda myndigheter med ansvar för prövning, tillsyn och miljöövervakning och centrala myndigheter med ansvar för kemikaliekontroll och dricksvatten i frågor som rör PFAS.

SGU delar flera av de slutsatser som förs fram av utredningen som exempelvis skärpt kemikalielagstiftning, bättre tillsyn och egenkontroll samt förbättring av miljöövervakningen. 

SGU instämmer också med utredaren om att kunskapen om grundvatten i samhället i stort är för låg. SGU välkomnar därför utredningens ambition att synliggöra grundvattnets betydelse och att lyfta grundvattenfrågorna i miljöarbetet och samhällsdebatten.

SGU instämmer vidare med utredningen om att det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan olika myndigheter inom grundvattenområdet. SGU vill dock framhålla att myndighetsansvaret för landets hydrogeologi inte kan skiljas från ansvaret för landets geologi i övrigt.  Det samma gäller uppdraget att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov. Kunskapen om jordlagren, berggrunden och grundvattnet är nära sammanlänkad. Därför är en samlad kunskap om Sveriges geologi en grundförutsättning för expertkompetens om Sveriges grundvatten. Dessa slutsatser låg också till grund för beslutet att SGUs ansvar för grundvattenfrågor och maringeologiska frågor inte införlivades i Havs- och vattenmyndigheten (HaV) när den nya myndigheten skapades 2011.

Vattenfrågorna är till sin karaktär gränsöverskridande och ansvaret för dricksvatten, ytvatten, grundvatten och havsfrågor är fördelat på ett flertal myndigheter, bland annat Livsmedelsverket, HaV, SMHI, SGU, Sjöfartsverket och Vattenmyndigheterna. Därför är en tydlig ansvarsfördelning, liksom en stärkt samordning mellan myndigheterna, helt avgörande för att förbättra vattenskyddet. Sedan Havs- och vattenmyndigheten bildades 2011 har samarbetet med SGU successivt utvecklats både ifråga om grundvatten och om marina frågor. SGU har också ett stort förtroende från länsstyrelserna i arbetet med grundvattenfrågorna inom bland annat vattenförvaltningen och miljömålsarbetet. Även samarbetet mellan övriga nationella myndigheter har stärkts, delvis som ett direkt resultat av uppmärksamheten kring PFAS-frågorna.

För att tydliggöra myndighetsansvaret för grundvattenfrågor förordar SGU därför utredningens alternativa övervägande att stärka och utöka SGUs ansvar för grundvattenfrågorna. Utredningen framhåller att ”SGU:s kompetens är hög och viktig i miljöarbetet och borde på ett bättre sätt få genomslag”. SGU menar också att ett utökat samarbete mellan alla de myndigheter som har ansvar för vattenfrågor behövs, och vill fortsätta och stärka samarbetet med HaV. Detta gäller såväl SGUs grundvattenarbete som vårt arbete med marin kartläggning och miljöövervakning samt havsplaneringsfrågor. 

Länk till utredningen på regeringens webbplats

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson