Grundvattenövervakningen ska ge bättre kunskap om grundvattnets kvalitet och bidra till att
Sverige i större utsträckning kan uppfylla internationella och nationella rapporteringskrav. För
att det i fortsättningen ska vara möjligt att bedriva en mer effektiv miljöövervakning är en samordning mellan nationell och regionalmiljöövervakning vad gäller metodik, kvalitetssäkring, provtagningsstrategi och utvärdering.

SGU förordar i den nya rapporten "Övervakning av grundvattnets kvalitet" ett enda gemensamt delprogram där alla län ingår, eftersom detta medför viktiga samordningsvinster för länen i arbetet med grundvattenövervakningen. Dessutom ökar möjligheterna för utvärderingar på nationell nivå.

Länsgemensamt delprogram

Rapporten är tänkt att fungera som ett stöd i utformningen av ett nytt länsgemensamt delprogram för
grundvattenkvalitet i Sverige, det vill säga en sammanslagning av de båda länsgemensamma
delprogrammen "Regional miljöövervakning av grundvatten påverkat av jordbruk och/eller tätort"
respektive "Grundvattenkemi i Norrland".

Samordning och stöd

I rapporten föreslås ett basprogram för alla deltagande län och tilläggsprogram som är mer
länsspecifika. I första hand är det metodik, analysuppsättning, kvalitetssäkring och redovisning
som samordnas inom programmen. Samordning och stöd sker genom en nationell grundvattenövervakningsgrupp som initieras av SGU. I gruppen föreslås representanter från berörda aktörer ingå, i första hand länsstyrelser, vattenmyndigheter, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV). Styrgruppen och koordineringsgruppen för grundvattenövervakningen ska utgöra ett kompletterande stöd för grundvattendelen inom miljöövervakningen. Stödet ska fungera som komplettering för vattenförvaltningen och miljömålsarbetets behov samt för den akvatiska
miljöövervakningen som NV och HaV samordnar idag.

Nationell och regional samverkan. Övervakning av grundvattnets kvalitet SGU-rapport 2016:03