För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Mars

 • Bättre miljöövervakning av grundvattnet kräver mer samordning

  Utökad samordning mellan nationell och regional miljöövervakning skulle ge mer effektiv miljöövervakning av grundvattnet. Det framgår av en ny SGU-rapport; ”Övervakning av grundvattnets kvalitet”.

  4 april 2016

 • SGU bidrar till att rädda Östersjön

  Från och med i år har SGU, tillsammans med landets länsstyrelser och andra myndigheter, i uppdrag att medverka för att genomföra EUs strategi för Östersjöområdet.

  1 april 2016

 • Sveriges miljökvalitetsmål för grundvatten nås inte

  Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” kommer inte att kunna nås i år eller till 2020. Det visar årets uppföljning av arbetet med miljökvalitetsmålen.

  31 mars 2016

 • Grundvattennivåer i mars 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan februari generellt sjunkit med 5–25 cm i Norrland. Södra delarna av landet har i de flesta fall i stort sett oförändrade nivåer.

  31 mars 2016

 • Nya geofysiska metoder ger bättre underlag i samhällsplaneringen

  Nya resultat inom forskningsprojektet TRUST visar på hur man kan använda geofysiska mätmetoder för att förbättra planering av undermarksbyggande i urban miljö.

  31 mars 2016

 • Världsvattendagen - uppmärksamma vårt viktiga vatten!

  I dag, tisdag, infaller Världsvattendagen, som instiftades av FN 1993 för att sätta fokus på de vattenrelaterade utmaningar som vi står inför och vikten av att vi verkar för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Dagen infaller varje år den 22 mars.

  22 mars 2016

 • Ny karta över kritiska material i Europa

  Nu finns en karta som visar förekomster av kritiska råmaterial i Europa. Informationen har tagits fram av EUs geologiska myndigheter, EGS, med SGU som svensk representant.

  22 mars 2016

 • Från dagbrott till underjordsgruva

  I Sverige så har vi haft gruvdrift sedan omkring tusen år tillbaka. De ytliga fyndigheterna har alltid varit lättare att hitta och bryta. Med ökad kunskap om geologi och teknik går gruvorna på djupet.

  21 mars 2016

 • Första resultaten från flygmätningar av kvicklera klara

  Nya data från flygmätningen inom kvickleraprojektet vid bland annat Göta älv är nu klara.

  17 mars 2016

 • Geologisk - digital skolsatsning

  Nu lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.

  17 mars 2016

 • Extremt låga grundvattennivåer

  I skrivande stund är det låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige, framför allt i sydöstra Sverige.

  16 mars 2016

 • Visualisering av stadens möjligheter vann Hack for Sweden

  Det blev Divercity, en webbtjänst som hjälper invånare, besökare, planerare och näringsliv att utnyttja stadens möjligheter, som vann 2016 års Hack for Sweden Award.

  14 mars 2016

 • Efterbehandling i Åsbro renar marken och sänker tillfälligt sjön

  Vattennivån i Tisaren kommer att sänkas med ungefär en halvmeter för att underlätta saneringsarbeten av kreosot, tungmetaller och andra skadliga ämnen i Åsbro.

  10 mars 2016

 • Grundvattenfrågorna måste lyftas i miljöarbetet

  Regeringens utredare presenterade nyligen sin rapport om spridningen av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M2015:B). SGU delar flera av de slutsatser som förs fram av utredningen och instämmer med utredaren om att grundvattenfrågorna behöver lyftas i miljöarbetet. SGU anser dock att ett samlat geologiskt myndighetsansvar är nödvändigt för ett starkt grundvattenskydd.

  3 mars 2016

 • Ny information om jordarter i Sverige

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för södra Blekinge, Ljungans dalgång, Faxälvens dalgång, ett kustområde i södra Ångermanland samt två områden kring Storsjön i Jämtland.

  2 mars 2016

 • Metallpriser i februari

  Stigande ädelmetallpriser och återhämtning av järnmalmspriset. Det är tydlig trend när det gäller metallprisutvecklingen i februari.

  2 mars 2016

 • Kraftsamling för att nå miljökvalitetsmålen

  Takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen måste öka. Miljömålsrådet har mot den bakgrunden presenterat myndigheternas gemensamma åtgärdslista för att främja miljömålen. SGU kommer att driva tre av åtgärderna på listan och medverka i ytterligare åtta.

  1 mars 2016

 • SGU bidrar på många sätt till miljömålen

  SGUs verksamhet bidrar till att nå 14 av 16 miljökvalitetsmål samt generationsmålet. Det framgår av en miljömålsanalys som SGU har gjort på uppdrag av regeringen.

  1 mars 2016