Med anledning av ändringar i grundvattendirektivet har SGU beslutat om ändringar i föreskrifterna (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering.

Föreskrifterna riktar sig till vattenmyndigheterna och reglerar hur miljökvalitetsnormer för grundvatten ska sättas. De aktuella ändringarna innebär dels ett förtydligande av hur bakgrundsvärden ska tas fram och användas, dels att två nya ämnen har lagts till bland de ämnen som särskilt ska beaktas när riktvärden sätts.  Ämnena som lagts till är nitrit och fosfat.

Läs ändringsdirektivet (2014/80/EU) (nytt fönster)

SGUs ändringsföreskrift (SGU-FS 2016:1) (nytt fönster)