Kartlagret Mineralresurser i kartvisaren Malm och mineral har uppdaterats och innefattar nu även bergartsförekomster. I samband med uppdateringen byter kartlagret namn från Mineralresurser till Mineral och bergartsförekomster. I den nya versionen har vi även förbättrat symboliseringen och vi har utökat informationsmängden till att också innefatta information om bland annat värdbergart, mineralogi samt hänvisningar till litteratur för ytterligare informationsinhämtning.

De underliggande databaserna till kartvisare Malm och mineral går att beställa från SGUs kundtjänst och är gratis för personer vid akademiska institutioner där data används i ickekommersiellt syfte.