SGUs genomgång visar att 2015 års malmproduktion landade på 72,7 miljoner ton, den tredje högsta någonsin. 2015 kännetecknades av prisfall på de flesta metaller, där järnmalmen tog mest stryk med en nedgång på 47 procent (cirka 40 % på pellets).  Av övriga metaller var det enbart priset på bly som i stort sett var oförändrat.

Prisnedgången påverkade produktionen i Sverige. Järnmalmsproduktionen minskade med tolv procent, från 28,2 miljoner ton 2014 till 24,8 miljoner ton 2015, detsamma gäller produktionen av koppar och guld, som också minskade. Däremot ökade produktionen av bly och zink något, medan produktionen av silver ökade rejält med tjugofem procent: från 383 ton för 2014 till 480 ton för 2015. Ökningen beror till stor del på att gruvan i Garpenberg har tagit ett nytt anrikningsverk i bruk. Garpenbergsgruvan är för övrigt Sveriges äldsta gruva och industri, som varit i drift sedan åtminstone 1200-talet.

Prospekteringsinsatserna ökade med 14 procent, från 2014 års bottennotering på 547 miljoner kronor till 621 miljoner kronor för 2015.

Statistiken från 2015 års svenska malm- och metallproduktion är hämtad från SGUs årliga publikation Bergverksstatistik, som beräknas komma ut i augusti 2016.

Se diagram över 2015 års malmproduktion

Se diagram över 2015 års zink, bly och kopparproduktion

Se diagram över 2015 års silver och blyproduktionen

Läs mer fakta om svensk mineral- och gruvindustri i foldern ”Fakta om mineral och metaller”