Underskottet på vatten i de större grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och östra Götaland är stort, och det troliga är att grundvattennivåerna kommer att återhämta sig först på hösten.

De låga nivåerna i sydöstra Sverige kan påverka både den kommunala vattenförsörjningen och de som har egen brunn. Under sommaren brukar nivåerna normalt sjunka beroende på att det mesta av nederbörden tas upp av växterna eller avdunstar. Problemen är i första hand sinande brunnar, men även ökad risk för salthalt kan förekomma.

I stora delar av centrala Götaland är grundvattennivåerna under de normala i de små grundvattenmagasinen. Detta har främst betydelse för den enskilda vattenförsörjningen och kan exempelvis orsaka problem med tillgången på vatten för de som har grunda grävda brunnar.

I mätningar och prognoser över grundvattennivåer skiljer man mellan mindre, ytliga, grundvattenmagasin och större grundvattenmagasin, som oftast återfinns på större djup. De mindre magasinen, som i regel försörjer enskilda brunnar, reagerar snabbare på variationer i nederbörden. För de större grundvattenmagasinen, som oftast står för den kommunala vattenförsörjningen, krävs det däremot långsiktiga förändringar och variationer i nederbörden för att påverka grundvattennivån.

Läs mer här om SGUs mätning av grundvattennivåer i juni