För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Juni

 • SGUs genomförandeplan visar på bredden i myndighetens miljömålsarbete

  Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder.

  29 juni 2016

 • Testa Beta-versionen av Kartvisaren

  Beta-versionen av SGUs Kartvisare är uppdaterad med nytt utseende och viss ny funktionalitet, den är även bättre anpassad för mobil och surfplatta.

  27 juni 2016

 • Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

  I de stora grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är nivåerna extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland väntar vattenbrist för många med egen brunn.

  22 juni 2016

 • Grundvattennivåer i juni 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. Grundvattennivåerna på Gotland och Öland är fortsatt extremt låga, och vattenbristen förväntas där bli än allvarligare under sommaren.

  22 juni 2016

 • För bättre vattenkvalitet i västerbottniska vattendrag

  Sura jordar påverkar vattendrag negativt längs kusterna på båda sidor om Bottenviken. SGU arbetar tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Finlands geologiska undersökning, med flera, för att förbättra vattenkvaliteten.

  21 juni 2016

 • Hitta rätt information om PFAS

  PFAS-föroreningar angår många aktörer i samhället och flera myndigheter är inblandade i tillsyn och regler. Mot den bakgrunden finns en ny guide som gör det lättare att hitta rätt information, oavsett vilken myndighet som är berörd.

  17 juni 2016

 • Ny bok och karta om mineraltillgångar norr om 60:e breddgraden

  Under ledning av Norges geologiska undersökning har man tagit fram en karta och beskrivning av större mineralfyndigheter i landområden norr om den 60:e breddgraden.

  16 juni 2016

 • Ny rapport och karta visar förutsättning för kvicklera

  SGU har identifierat landområden i Sverige där den geologiska historien varit sådan att kvickleror kan ha bildats. Resultatet är en ny rapport och en karta över potentiella områden i Sverige där kvickleror kan förekomma.

  14 juni 2016

 • SGU yttrar sig om klimatpolitiskt ramverk

  SGU yttrar sig över Miljömålsberedningens delbetänkande "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige": SGU stödjer innehållet i delbetänkandet, som är ett viktigt steg i Sveriges arbete för att nå klimatmålen från i Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen på högst två grader, med sikte på 1,5 grader.

  10 juni 2016

 • Malmproduktionen minskade under 2015

  Malmproduktionen i Sverige minskade med elva procent under 2015 jämfört med 2014, men är i ett historiskt perspektiv fortsatt hög. Trots det ökade utvinningen av flera metaller, mycket tack vare ett nytt anrikningsverk i Garpenberg.

  9 juni 2016

 • Hållbarare bilar med magnesium

  Metallen magnesium är mycket hållfast, men även lättare än aluminium. Magnesium är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  8 juni 2016

 • Kraftigt minskad energitorvproduktion under 2015

  Produktionen av svensk energitorv halverades under 2015 och arealen av landets energitorvtäkter minskade något. Det framgår av en ny SGU-rapport. I tillägg har SGU tagit fram ett stöd vid ansökan och prövning av torvtäkter.

  8 juni 2016

 • Nya tryckta jordartskartor över områden runt Skara och Karlskrona

  Jordartskartorna och tillhörande beskrivningar ger information om områdenas geologiska historia, om inlandsisens avsmältning, hur och när olika jordarter bildats, landhöjning, isräfflor, geologiska sevärdheter, och mycket mer.

  7 juni 2016

 • Detaljerad jordartskarta för svensk åkermark

  Den digitala åkermarkskartan är en ny, allmänt tillgänglig, digital kartprodukt som ger information om matjordens egenskaper i en skala som avses vara relevant för åtgärder i lantbruket.

  2 juni 2016

 • Inga smartphones utan indium

  Utan indium blir dagens pekskärmar till datorer och smartphones omöjliga. Indium är nästa metall i SGUs informationsserie om EUs kritiska material.

  1 juni 2016