För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
På bilden syns en vall med grus.

Foto: SGU.

8 februari 2016

SGU yttrar sig om "Prövning av miljöfarliga verksamheter"

SGU har synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”. SGU vill i än högre grad förenkla omställningen från grus till krossat berg, och kräver bättre underlag för koldioxidlagring.

SGU ser positivt på ambitionen att underlätta prövning av miljöfarlig verksamhet och göra handläggning och beslut lättare, mer transparenta och förutsägbara. SGU är i huvudsak positivt till Naturvårdsverkets förslag, men har en avvikande mening i några frågor.

För att underlätta för omställningen från naturgrus till krossat berg vill SGU att vissa processer förenklas för företagen:

  • SGU förordar möjligheten att använda täkter för mellanlagring och förädling av tillfälliga massor förutsatt att sådan hantering tillståndsprövats vid prövning av täkten. Detta är ett viktigt bidrag till en effektiv resurshushållning, eftersom användning av entreprenadberg och återvinning av andra massor minskar behovet av nya täkter.
  • I SGUs arbete med att minska användningen av naturgrus inom miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet ser vi tillgången till alternativa material, särskilt berg för krossning, som en mycket viktig förutsättning. SGU vill därför att det ska vara lättare att få tillstånd till bergtäkt än för grustäkt, och instämmer inte i utredningens förslag om bibehållen behovsprövning för bergtäkt. SGU anser även att utredning av alternativ lokalisering vid förlängning av tillstånd för bergtäkt endast ska ske undantagsvis. Även detta för att förenkla för bergtäkter som ett alternativ till fortfarande aktiva grustäkter.

SGU har även synpunkter på de regelverk som föreslås för anläggningar för geologisk lagring av koldioxid:

  • Naturvårdsverket föreslår att miljöbalken ändras så att regeringens tillåtlighetsprövning endast gäller anläggningar som omfattar mer än 100 kiloton koldioxid, oaktat syftet med lagringen. SGU ställer sig bakom tanken att förenkla tillståndsprocessen för anläggningar för lagring under 100 kiloton, men menar att förändring kräver en djupare analys av om, och i så fall hur, detta kan ske utan att genomförandet av CCS-direktivet äventyras. SGU avstyrker i dagsläget därför förslaget.
  • SGU anser att det krävs bättre underlag för bedömning av antalet möjliga anläggningar och undersökningar för geologisk lagring av koldioxid (A- B- och C-anläggningar) för att få en mer realistisk beräkning av avgiftsintäkter.
  • SGU vill uppmärksamma Naturvårdsverket på att redovisningen saknar en analys av konsekvenserna av undersökningsborrning till havs för geologisk lagringsanläggning av koldioxid. SGU anser att miljöriskerna till havs vid dessa borrningar är att jämföra med risker vid prospekteringsborrning efter olja och gas.

Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson