För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Anna Ladenberger, SGU

9 februari 2016

Ny kartläggning av kadmium och bly i grundvattnet i Höörs kommun

SGU har kartlagt ursprunget till de höga halterna av bly och kadmium i grundvattnet i området Maglasäte-Lillasäte, Skåne, och redovisar arbetet i en ny rapport.

Bakgrund

Under våren 2014 kontaktades SGU av Arbets- och miljömedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund med anledning av att de på uppdrag av Höörs kommun analyserat dricksvatten från sex fastigheter väster om Höör med egna brunnar. Analyserna visade förhöjda halter av kadmium (1–12 µg/l) och bly (1,25–50 µg/l). Under sommaren 2014 utfördes ytterligare undersökningar av forskare vid Arbets- och miljömedicin. Nu analyserade man vatten från 62 fastigheter med en större geografisk spridning.

Förhållandena i undersökningsområdet, med ett stort antal brunnar med extremt höga halter, men även stora skillnader mellan brunnar inom ett väldigt litet område, gör undersökningen extra intressant. Eftersom det inte finns någon anledning att misstänka att marken är förorenad av människan antas tungmetallerna ha ett naturligt ursprung. Att föroreningarna skulle komma från rörledningar är osannolikt, eftersom så många fastigheter är drabbade.

Kartläggning och tolkning

Mot den bakgrunden startade startade SGU under våren 2015 ett projekt "Kartläggning och tolkning av ursprung till höga halter kadmium och bly i grundvattnet inom delar av Höörs kommun".

Syftet med projektet var att utreda ursprunget av de höga halterna av bly och kadmium i grundvattnet i området. Går det att härleda ursprunget av bly och kadmium och kan vi förklara varför det finns höga halter i grundvattnet endast i vissa brunnar medan halterna i närliggande brunnar är låga? Beror det på jordlagren, berggrunden, sprickmönster, djup på brunnarna eller vad är förklaringen?

Förhoppningarna var att få fram ett mönster som gör att vi kan förmedla möjliga risker och problem relaterade till de höga metallhalterna i mark och grundvatten till Höörs kommun.
Detta blir sedan ett underlag för att kommunen ska kunna planera för lämplig markanvändning och rådgivning när det gäller brunnsborrningar och dricksvattenplanering i området.

Under sommaren och hösten 2015 utfördes fältarbete och analyser av insamlade prover. SGU har då tagit ytterligare prover för fler analyser (blyisotoper och spårelement i vatten samt elementhalter i områdets representativa bergarter) för att bland annat identifiera ursprunget till de höga metallhalterna i grundvattnet och urskilja naturliga källor från antropogena källor.

Kartläggning och tolkning av ursprung till höga halter av kadmium och bly i grundvattnet i Maglasäte–Lillasäte, Höörs kommun, Skåne, SGU-rapport 2016:02 


Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Peter Dahlqvist

  Telefon: 046-311784046-311784
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Vatten i berg
  Skicka e-post

 • Anna Ladenberger

  Telefon: 018-179364018-179364
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mineralresurser - Ekonomisk geologi
  Skicka e-post

 • Lena Maxe

  Telefon: 08-5452150908-54521509
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
  Skicka e-post