För att genomföra en hållbar ekosystembaserad fysisk havsplanering i Sverige krävs omfattande kunskaps- och planeringsunderlag. SGU har mot den bakgrunden fått bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla av kartunderlag och information till stöd för havsplanering och områdesskydd. SGU ska även bidra med teknisk rådgivning och kvalitetssäkring av befintlig marin information.

Syftet är att säkerställa ett långsiktigt kunskapsunderlag för att möta såväl dagens som morgondagens behov inom havsplanering och havsmiljöförvaltning. Arbetet bidrar även till att utveckla svensk marin kartering i en kvalitetssäkrad riktning och i överensstämmelse med internationell standard.

Projektet kopplar till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Ingen övergödning, och kommer att genomföras under 2016-2017.