För att öka kunskapen om de geologiska förutsättningarna för att riktigt stora skred ska inträffa bedriver SGU ett forskningsprojekt där spåren av gamla jordskred har identifierats med hjälp av den nationella höjdmodellen från Lantmäteriet. De identifierade skreden ligger i västra Sverige, i de flesta fall i anslutning till stora isälvsavlagringar, och har inträffat i lera som underlagras av isälvssediment. SGU undersöker nu om man på liknande sätt kan spåra platser med liknande förhållanden längs den nuvarande kusten.

Läs mer om: Nya höjddata ger information om gamla skred.