2016

 • Nya ledamöter i SGUs insynsråd

  Regeringen utsåg den 22 december fyra nya ledamöter till SGUs insynsråd. De är Linda Swärd, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft; Magdalena Bosson, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm; Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland samt Ola Johansson, riksdagsledamot (C) Hallands län.

  27 december 2016

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har stigit i större delen av landet förutom i norra Norrland. Där har nivåerna sjunkit, även om de fortsatt är höga. I övriga delar av landet är nivåerna antingen nära eller under det normala. I delar av Götaland och Svealand samt mellersta Norrland är de mycket under det normala.

  21 december 2016

 • Utveckling av SGUs kontor i Malå

  Mineralinformationskontoret i Malå är centralt för svensk mineralnäring och av regional betydelse i Västerbottens och Norrbottens län. Mot den bakgrunden ger regeringen SGU i uppdrag att se hur verksamheten i Malå kan utvecklas.

  21 december 2016

 • God potential för koldioxidlagring i Sverige

  Sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön är de svenska områden som har bäst potential för koldioxidlagring. Det visar en ny sammanställning över svenska förutsättningar för koldioxidlagring som tagits fram av SGU.

  20 december 2016

 • Engagerade elever i SGUs skoltävling

  Nu är SGUs skoltävling för högstadiet och gymnasiet avslutad. Vi har fått in 75 tävlingsbidrag från sju skolor, där eleverna undersökt, resonerat och argumenterat för nya anläggningar i sina hemkommuner – det har varit allt från badhus, glasskafé, skidanläggning, ny skola, park och turistanläggning.

  19 december 2016

 • Ny rapport om miljögifter i Hanöbukten

  En ny SGU-rapport om uppmätta halter av miljöföroreningar i havet kring Hanöbukten visar bland annat på höga halter av organiska föroreningar och metaller på vissa platser, till exempel i sediment kring Karlskrona och Ronnebyfjärden.

  19 december 2016

 • Nytt innovationsprojekt om fiberbankar

  SGU medverkar i ett nytt treårigt forskningsprojekt FIBREM som syftar till att utveckla nya metoder för att karaktärisera och efterbehandla fiberbankar i kust- och sjömiljöer.

  14 december 2016

 • SGU deltar i nya EU-projekt för hållbar gruvnäring

  SGU deltar i tre nyligen beviljade EU-projekt för en mer hållbar försörjning av metaller och mineral, både från gruvor och sekundära källor som metallskrot och gruvavfall.

  14 december 2016

 • Vandringsutställning Öga för geologi

  Fredagen den 16 december invigs Öga för geologi på Teknikens Hus i Luleå. Det är en helt ny vandringsutställning om metaller och mineral och varför de är så viktiga – i vår egen vardag, i Sverige och i världen.

  12 december 2016

 • Ny 3D-modell av Uppsalaåsen säkrar vattenförsörjningen

  En ny tredimensionell modell av jordlagren i Uppsalaåsen gör att Uppsalas vattenförsörjning blir lättare att planera och säkra i framtiden. Modellen har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med Uppsala Vatten.

  8 december 2016

 • Näringsministern på besök hos SGU i Uppsala

  Onsdagen den 7:e december kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare på besök till SGU i Uppsala.

  7 december 2016

 • Metallpriser i november

  Utspel i samband med det amerikanska presidentvalet har lyft priset på många basmetaller, men priserna på ädelmetaller har däremot sjunkit.

  7 december 2016

 • Rapport om Sveriges ballastproduktion 2015 ute nu

  Nu finns rapporten Grus, sand och krossberg att ladda ner från SGUs webbplats. I den framgår bland annat att ballastproduktionen ökade stort under 2015 jämfört med året innan.

  28 november 2016

 • Platinametallerna - ädelmetaller som är svåra att ersätta

  Platinametallerna är ädelmetaller som har användningsområden där de är svåra att ersätta, exempelvis i bilkatalysatorer. Platinametallerna är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om EUs kritiska material.

  24 november 2016

 • Grundvattennivåer i november

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen i Götaland och östra Svealand har sedan oktober stigit avsevärt. Nivån i små och stora magasin ligger ändå fortsatt under eller mycket under det normala i stora delar av södra och mellersta Sverige. I större delen av Norrland har nivåerna på de flesta håll istället sjunkit.

  21 november 2016

 • Ny rapport om energimetallerna uran och torium

  I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Men förutsättningarna för svensk utvinning saknas. Detta framkommer i en ny SGU-rapport på temat energimetaller.

  16 november 2016

 • Torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

  Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag analyserat den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan. SGU håller med om mycket, men saknar bland annat en konsekvensanalys för hur torvbranschen påverkas.

  15 november 2016

 • Ny data om berggrunden i Norrbotten

  Nu finns ny heltäckande geologisk information över södra Norrbottens berggrund tillgänglig från SGUs berggrundsdatabas.

  15 november 2016

 • Ny information om Sveriges jordarter

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Brunflo, Hemavan samt två områden söder om Örnsköldsvik. Det finns även uppdaterad jordartsinformation från Stockholms, Gävleborgs, Värmlands, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län.

  10 november 2016

 • Arbetet vid Svärtträskgruvan fortskrider

  Saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan har fortgått enligt plan under sommarhalvåret. Det södra dagbrottet har sluttäckts med morän och det norra dagbrottet återfyllts med gråberg, där sluttäckningen nu återstår. Hela saneringsprojektet beräknas vara klart 2018.

  8 november 2016

 • Metallpriser i oktober

  En allt starkare dollar bidrog till fallande priser på ädelmetaller i oktober. Priserna på basmetaller stod däremot stilla, medan järnmalmspriset fortsatte att stiga.

  2 november 2016

 • SGUs geologimod för Minecraft - unik satsning

  Morän, torv och klapper istället för ”bara jord”, möjlighet att återvinna metaller, ”achievements” och fossil. Det är några av nyheterna i den uppgraderade versionen av BetterGeo, den mod (modifikation) som SGU har tagit fram för Minecraft.

  1 november 2016

 • Ökad övervakning av Sveriges grundvatten

  Sveriges grundvatten ska bli bättre övervakat och samtidigt måste kunskapen om olika miljögifter i vattnet öka. Mot den bakgrunden genomför SGU i år ett stort extra antal analyser av grundvattnet runt om i Sverige.

  26 oktober 2016

 • Grundvattennivåer i oktober

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan september fortsatt att sjunka. I både små och stora magasin är nivåerna mycket lägre än normalt i stora delar av södra Sverige.

  26 oktober 2016

 • Ny rapport om dumpningsplatser i Västra Götaland

  Som en del av arbetet för en renare havsmiljö har SGU inventerat ett antal marina dumpningsplatser i Västra Götalands län. I samband med detta föreslår SGU också åtta alternativa dumpningsplatser.

  19 oktober 2016

 • Ny kartläggning av erosion och geologi längs Skånes stränder

  Tolv procent av Skånes stränder hotas av erosion, varav sju procent är utsatta för stark erosion. Detta och mycket annat framgår av SGUs projekt Skånestrand, vars resultat nu presenteras i en ny kartvisare och en slutrapport.

  18 oktober 2016

 • SGU kartlägger teknikmetaller

  SGU har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna för utvinning av metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer i Sverige och Europa.

  17 oktober 2016

 • Bättre form och funktion i SGUs kartvisare

  SGUs kartvisare har nu uppdaterats med ny design och ny funktionalitet. Bättre anpassning till mobila enheter och inbyggt stöd för GPS är några av nyheterna.

  12 oktober 2016

 • SGU kartlägger Hoburgs bank i Östersjön

  För första gången görs nu en komplett kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank i Östersjön. Syftet är att få fram detaljerade kartunderlag för områdesskydd och havsplanering.

  6 oktober 2016

 • Metallpriser i september

  Basmetallpriserna steg överlag under september. Mest ökade priset på bly och nickel.

  5 oktober 2016

 • Möt oss på Geoforum 2016

  Den 4–5 oktober hålls Geoforum 2016 i Uppsala och SGU finns på plats. Fokus för Geoforum är hur geografiska data kan bidra till ökad samhällsnytta.

  3 oktober 2016

 • Nya kartor över svenska havsområden

  SGU kartlägger Sveriges kust och havsområden inom svensk ekonomisk zon, bland annat för att öka kunskapen om havsmiljön och havets resurser.

  29 september 2016

 • Grundvattennivåer i september 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan augusti fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I sydöstra Sverige är nivåerna mycket lägre än normalt både i små och stora magasin.

  23 september 2016

 • Nytt mineral rikt på jordartsmetaller upptäckt i Sverige

  En grupp forskare från Tjeckien och Sverige har upptäckt ett nytt mineral rikt på sällsynta jordartsmetaller. Mineralet har påträffats i närheten av Norberg, i Bergslagen.

  23 september 2016

 • Geologisk information för geoenergi – en översikt

  SGU ger i en ny rapport en överblick av vilken geologisk information som kan användas för att bedöma förutsättningar för geoenergi i Sverige. SGU ser stora framtida möjligheter för geoenergin i Sverige och efterlyser ett ökat samarbete mellan myndigheter, branschen och forskningsvärlden.

  21 september 2016

 • Produktionen av ballast ökade markant 2015

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg har ökat stort med åtta miljoner ton jämfört med 2014, till 85 miljoner ton. Det visar SGUs genomgång av ballastproduktionen i Sverige under 2015.

  21 september 2016

 • Ny karta över Sveriges gruvor

  I september 2016 finns det 17 gruvor enligt koncessionslagstiftningen, varav 15 är metallgruvor och två industrimineralgruvor. Det framgår av SGUs senaste gruvkarta för hösten 2016.

  21 september 2016

 • Var med och forma morgondagens geoturism

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av frågor som rör geoparker och geoturism att träffa andra med samma intresse. SGU anordnar den 6:e oktober Workshop geoturism 2016 i samarbete med Naturum Skäralid.

  13 september 2016

 • Bergverksstatistik 2015 ute nu

  Gruvindustrin hade ett tufft år 2015, men den svenska malmproduktionen blev ändå den tredje högsta någonsin. Detta och mycket annat framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2015 som nu finns utgiven.

  12 september 2016

 • Hållbar materialförsörjning för byggande i Skåne

  Den 21 oktober anordnar Länsstyrelsen i Skåne i samarbete med SGU ett seminarium i Malmö om hållbar materialförsörjning för framtidens byggprojekt i Skåne län.

  7 september 2016

 • SGU bidrar till globala mål i Agenda 2030

  SGU har tagit fram en regeringsrapport som beskriver hur myndighetens verksamhet bidrar till Agenda 2030. I rapporten redovisas även förslag på ytterligare åtgärder som behövs inom SGUs ansvarsområden.

  7 september 2016

 • Ny rapport om geologin kring Ångermanälven

  SGU publicerar nu en ny rapport med geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång. Rapporten fokuserar på jordarterna med avseende risker för ras och skred.

  7 september 2016

 • Metallprisernas utveckling över sommaren

  Sommaren har bjudit på en fortsatt uppgång för de flesta metallpriser innan priserna sjönk i slutet av augusti. Priset på järnmalm har också stigit under året, särskilt för pellets, som ökat med 45 procent sedan i mars.

  6 september 2016

 • Nu startar andra etappen i efterbehandling av Lessebo sågverk

  I september startar efterbehandlingen av det förorenade området inom Lessebo före detta sågverk. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2017 och görs som en schaktsanering. SGU är huvudman för projektet som finansieras med statliga medel på 42 miljoner kronor.

  1 september 2016

 • Grundvattennivåer i augusti 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

  30 augusti 2016

 • Flygmätningar för att hitta vatten på Öland snart igång

  Sista veckan i augusti startar flygningarna med lågflygande helikopter över Öland för att leta nya grundvattenförekomster. Flygningarna sker på låg höjd och medför höga ljudnivåer som kan upplevas som stressande för djur och människor.

  23 augusti 2016

 • Geologisk lanserar skoltävling

  Geologisk, SGUs skolsatsning, lanserar en tävling för elever i högstadiet och gymnasiet.

  17 augusti 2016

 • Sök stöd för geovetenskaplig forskning

  Kom ihåg att söka forskningsstöd från SGU för 2017 - ansökningstiden går ut den 15 september.

  16 augusti 2016

 • Flusspat - vackra ädelstenar och giftig syra

  Som en viktig komponent i fluorvätesyra, men en låg produktion inom EU, räknas flusspat som ett kritiskt material.

  10 augusti 2016

 • Grafit i stål, batterier, bilar och pennor

  Grafit är viktigt för många industrier. EU har en hög andel import av mineralet, men brytning och fyndigheter finns bland annat i Sverige. Grafit är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  1 augusti 2016

 • Magnesit – viktig för både industri och miljö

  Magnesit används främst för att producera magnesiumoxid, ett eldfast material som är viktigt för industrin. Magnesit är ännu ett av ämnena i SGUs informationsserie om kritiska material.

  28 juli 2016

 • Grundvattennivåer i juli 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni fortsatt att sjunka på de flesta håll i landet, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna överlag fortsatt mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

  22 juli 2016

 • Livsviktigt fosfor

  Från fosfatmineral får vi ut fosfor, ett livsviktigt ämne för både växter och djur. Fosfatmineral är ett av ämnena i SGUs informationsserie om kritiska material.

  22 juli 2016

 • Beryllium i allt från raketmotorer till ädelstenar

  Beryllium ger extraordinära egenskaper till högpresterande legeringar som vi behöver i vårt moderna samhälle. Det är dock väldigt sällsynt. Beryllium är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  11 juli 2016

 • Havsfjäll, ovärderligt grundvatten och gamification

  Mer information behövs om havets geologi! Vad är priset för ett bra grundvattnet och ska myndigheter använda spel för att nå en yngre målgrupp? Det var några av frågorna på våra välbesökta seminarier ombord på Ocean Surveyor.

  7 juli 2016

 • Fortsatt höga halter av miljögifter på havsbotten

  Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan.

  7 juli 2016

 • SGU bidrar till innovation inom 3D/4D-modellering

  Behovet av metaller och mineral ökar varje dag och för att möta samhällets växande efterfrågan behövs gruvor. Det finns en god kännedom om ytliga och grunda fyndigheter av metaller och mineral, men mycket finns fortfarande att lära om djupa fyndigheter.

  6 juli 2016

 • Nya öppna data från SGUs borrkärneskanningsprojekt

  Publiceringen omfattar data från ca 33 000 meter borrkärna, huvudsakligen från Bergslagen, men inkluderar också kärnor från andra delar av Sverige.

  6 juli 2016

 • Kartläggning av marina resurser

  Enheten Marin miljö och planering har beviljats tre miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för projektet "Marin kartering av Hoburgs bank i Östersjön".

  1 juli 2016

 • Möt oss i Almedalen!

  Miljögifter i grundvatten, bostadsbyggande, gamification, blå tillväxt, skydd av havsområden och vattenförsörjning och klimat. Välkommen till vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn.

  1 juli 2016

 • Stöd vid riskbedömning av dioxinförorenade områden

  SGU har tagit fram ett stöd i arbetet för riskbedömning av dioxinförorenade områden som bygger på erfarenheter och beskrivningar av tidigare fall.

  1 juli 2016

 • SGUs genomförandeplan visar på bredden i myndighetens miljömålsarbete

  Sveriges geologiska undersökning har tagit fram en fyraårig genomförandeplan med åtgärder som ska bidra till att miljömålen uppfylls. Den omfattar ett trettiotal egna och ett tiotal myndighetsgemensamma åtgärder.

  29 juni 2016

 • Testa Beta-versionen av Kartvisaren

  Beta-versionen av SGUs Kartvisare är uppdaterad med nytt utseende och viss ny funktionalitet, den är även bättre anpassad för mobil och surfplatta.

  27 juni 2016

 • Extrema grundvattennivåer förväntas bli ännu lägre

  I de stora grundvattenmagasinen på Öland, Gotland och Götalands östkust, som är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen, är nivåerna extremt låga och förväntas sjunka ytterligare. I stora delar av centrala Götaland väntar vattenbrist för många med egen brunn.

  22 juni 2016

 • Grundvattennivåer i juni 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. Grundvattennivåerna på Gotland och Öland är fortsatt extremt låga, och vattenbristen förväntas där bli än allvarligare under sommaren.

  22 juni 2016

 • För bättre vattenkvalitet i västerbottniska vattendrag

  Sura jordar påverkar vattendrag negativt längs kusterna på båda sidor om Bottenviken. SGU arbetar tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Finlands geologiska undersökning, med flera, för att förbättra vattenkvaliteten.

  21 juni 2016

 • Hitta rätt information om PFAS

  PFAS-föroreningar angår många aktörer i samhället och flera myndigheter är inblandade i tillsyn och regler. Mot den bakgrunden finns en ny guide som gör det lättare att hitta rätt information, oavsett vilken myndighet som är berörd.

  17 juni 2016

 • Ny bok och karta om mineraltillgångar norr om 60:e breddgraden

  Under ledning av Norges geologiska undersökning har man tagit fram en karta och beskrivning av större mineralfyndigheter i landområden norr om den 60:e breddgraden.

  16 juni 2016

 • Ny rapport och karta visar förutsättning för kvicklera

  SGU har identifierat landområden i Sverige där den geologiska historien varit sådan att kvickleror kan ha bildats. Resultatet är en ny rapport och en karta över potentiella områden i Sverige där kvickleror kan förekomma.

  14 juni 2016

 • SGU yttrar sig om klimatpolitiskt ramverk

  SGU yttrar sig över Miljömålsberedningens delbetänkande "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige": SGU stödjer innehållet i delbetänkandet, som är ett viktigt steg i Sveriges arbete för att nå klimatmålen från i Parisavtalet om en begränsning av den globala uppvärmningen på högst två grader, med sikte på 1,5 grader.

  10 juni 2016

 • Malmproduktionen minskade under 2015

  Malmproduktionen i Sverige minskade med elva procent under 2015 jämfört med 2014, men är i ett historiskt perspektiv fortsatt hög. Trots det ökade utvinningen av flera metaller, mycket tack vare ett nytt anrikningsverk i Garpenberg.

  9 juni 2016

 • Hållbarare bilar med magnesium

  Metallen magnesium är mycket hållfast, men även lättare än aluminium. Magnesium är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  8 juni 2016

 • Kraftigt minskad energitorvproduktion under 2015

  Produktionen av svensk energitorv halverades under 2015 och arealen av landets energitorvtäkter minskade något. Det framgår av en ny SGU-rapport. I tillägg har SGU tagit fram ett stöd vid ansökan och prövning av torvtäkter.

  8 juni 2016

 • Nya tryckta jordartskartor över områden runt Skara och Karlskrona

  Jordartskartorna och tillhörande beskrivningar ger information om områdenas geologiska historia, om inlandsisens avsmältning, hur och när olika jordarter bildats, landhöjning, isräfflor, geologiska sevärdheter, och mycket mer.

  7 juni 2016

 • Detaljerad jordartskarta för svensk åkermark

  Den digitala åkermarkskartan är en ny, allmänt tillgänglig, digital kartprodukt som ger information om matjordens egenskaper i en skala som avses vara relevant för åtgärder i lantbruket.

  2 juni 2016

 • Inga smartphones utan indium

  Utan indium blir dagens pekskärmar till datorer och smartphones omöjliga. Indium är nästa metall i SGUs informationsserie om EUs kritiska material.

  1 juni 2016

 • Samarbete mellan SGU och SMHI ger detaljerad information om grundvattnet

  Den senaste tiden har grundvattennivån i sydöstra Sverige varit rekordlåg, vilket har lett till ett ökat intresse för grundvattnet. Mot den bakgrunden samverkar SMHI och SGU för att förenkla informationen om grundvattennivåerna.

  27 maj 2016

 • Flygmätningar ska hitta grundvatten på Öland

  Mot bakgrund av vattenbristen i sydöstra Sverige ska SGU leta efter nya grundvattentillgångar på Öland med flyggeofysik. Mätningen görs gemensamt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som också finansierar delar av arbetet. Undersökningarna beräknas vara igång i höst.

  27 maj 2016

 • Bergartsförekomster – nu i kartvisare Malm och mineral

  SGU har uppdaterat kartvisare Malm och mineral med bergartsförekomster. Kartvisaren visar information från SGUs databaser som rör Sveriges mineral och bergartsresurser.

  24 maj 2016

 • Grundvattennivåer i maj 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan april stigit med 80–180 cm i norra Norrland, medan de i södra och mellersta Norrland sjunkit med 5–25 cm, förutom på ett fåtal platser där de stigit marginellt. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 10–70 cm.

  23 maj 2016

 • Grundvattnet under sommaren

  Under årets sommar förväntas problem med grundvattentillgången i sydöstra Götaland, i synnerhet på Öland och Gotland. Detsamma kan ske i många kustnära områden i östra Götaland och östra Svealand.

  23 maj 2016

 • Antimon - flamskyddsmedel, batterier och legeringar

  Antimon har många användningsområden, bland annat i flamskyddsmedel, och är det senaste ämnet i SGUs informationsserie om kritiska material.

  20 maj 2016

 • Ny ändringsföreskrift om miljökvalitetsnormer för grundvatten

  SGU har beslutat om mindre ändringar i föreskrifterna om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.

  19 maj 2016

 • SGU ser positivt på nytt vattenskyddsområde i Bästeträsk

  SGU stödjer i ett yttrande Region Gotlands uppfattning om att göra Bästeträsk till ett vattenskyddsområde.

  18 maj 2016

 • SGU yttrar sig om förslag på nationella regler för PFAS i brandsläckningsskum

  SGU ser positivt på Kemikalieinspektionens förslag att begränsa användning av brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen, PFAS, men förordar, mot bakgrund av mycket höga kostnader för att säkra vattenförsörjningen, ett totalförbud.

  13 maj 2016

 • Arbetet med handlingsplanen för klimatanpassning är igång

  Som en av flera myndigheter ska SGU ta fram en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Tanken är att få fram en åtgärdsplan för hur SGU ska bidra till att göra samhället mer klimatanpassat.

  11 maj 2016

 • Fakta om svensk metall- och mineralåtervinning

  Sverige är bra på återvinning av järn, stål och basmetaller, men för att öka återvinningsgraden för en del andra material behövs mer kunskap, teknik och styrmedel. Det är några fakta från SGUs nya informationssidor om metall- och mineralåtervinning.

  11 maj 2016

 • Gallium och germanium - viktiga i modern teknik

  Gallium och germanium är de senaste tillskotten i SGUs informationsserie om kritiska material. Båda metallerna är viktiga inom modern teknik.

  11 maj 2016

 • Lågflygning

  Är du i norra Västmanland eller södra Dalarna och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från mitten av maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  10 maj 2016

 • Kobolt - superlegeringar, batterier och vitaminer

  Kobolt är en spännande framtidsmetall med många användningsområden och det senaste tillskottet i SGUs webbserie om EUs kritiska material.

  3 maj 2016

 • Miljöhänsyn även i Minecraft

  Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper en ny version av sin mod till Minecraft, BetterGeo. Uppdateringen introducerar miljökonsekvenser till spelet.

  2 maj 2016

 • Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor

  Dramatisk natur i stilla dalgång. Vid Mjällån kan du se en del av Sveriges kvartärgeologiska utveckling – en utveckling som fortfarande pågår. Nu finns en beskrivning av jordarterna mellan Stavre och Graningesjön.

  28 april 2016

 • SGU kommenterar Dricksvattenutredningen

  I Dricksvattenutredningen identifieras utmaningar i arbetet för en säker dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder. SGU välkomnar utredningen som sätter fingret på en rad viktiga frågor inom SGUs kompetensområde.

  27 april 2016

 • Krom, koks och bor - viktiga för stålet

  SGU publicerar nu en serie med intressanta fakta om EU:s kritiska material. Först ut är krom, koks och bor, alla viktiga material för stålindustrin.

  27 april 2016

 • Tjernobyl - 30 år sedan SGU mätte radioaktivt nedfall i Sverige

  Morgonen den 28:e april 1986 går larmet på kärnkraftverket i Forsmark. Historiens värsta kärnkraftsolycka har just inträffat, och SGUs geofysiska flygverksamhet får i uppgift att kartlägga det radioaktiva nedfallet i Sverige

  26 april 2016

 • Nya höjddata ger information om gamla skred

  Spår efter flera stora jordskred, som inträffade vid den dåvarande kusten för cirka 10 000 år sedan, har identifierats med hjälp av nya höjddata.

  26 april 2016

 • Grundvattennivåer i april 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan mars stigit med 50–140 centimeter i västra Norrland, medan de i övriga delar av Norrland samt nordöstra Svealand har stigit med upp till 30 centimeter. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 5–20 centimeter.

  25 april 2016

 • Vid foten av Sveriges Himalaya

  Berggrunden i sydvästra Sverige fick sin nuvarande utformning genom en kollision mellan två kontinentalplattor för cirka en miljard år sedan, något som har stora likheter med bildningen av dagens Himalaya. Nu har SGU gjort en 3D-modell av den geologiska miljön.

  22 april 2016

 • SGU utökar arbetet med havsplanering och marint områdesskydd

  SGU ska ta fram kartunderlag och kvalitetssäkra information för en hållbar fysisk havsplanering och för att skydda känsliga marina miljöer. Projektet är möjligt tack vare ett anslag på 7,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten.

  20 april 2016

 • Ny strategi för hantering av gruvavfall

  SGU har idag av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader för åtgärder vid efterbehandling.

  15 april 2016

 • Miljöövervakningen av Sveriges grundvatten 50 år

  SGU har övervakat grundvattnet sedan 1966 genom det så kallade Grundvattennätet, ett nätverk på flera hundra övervakningsstationer över hela landet för att mäta grundvattennivåer och vattnets kvalitet.

  12 april 2016

 • Metallpriser i mars

  Avstannande uppgång på ädelmetallpriser och återhämtning för järnmalmspriset. Det är två tydliga trender under mars månad.

  7 april 2016

 • Bättre miljöövervakning av grundvattnet kräver mer samordning

  Utökad samordning mellan nationell och regional miljöövervakning skulle ge mer effektiv miljöövervakning av grundvattnet. Det framgår av en ny SGU-rapport; ”Övervakning av grundvattnets kvalitet”.

  4 april 2016

 • SGU bidrar till att rädda Östersjön

  Från och med i år har SGU, tillsammans med landets länsstyrelser och andra myndigheter, i uppdrag att medverka för att genomföra EUs strategi för Östersjöområdet.

  1 april 2016

 • Sveriges miljökvalitetsmål för grundvatten nås inte

  Miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” kommer inte att kunna nås i år eller till 2020. Det visar årets uppföljning av arbetet med miljökvalitetsmålen.

  31 mars 2016

 • Grundvattennivåer i mars 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan februari generellt sjunkit med 5–25 cm i Norrland. Södra delarna av landet har i de flesta fall i stort sett oförändrade nivåer.

  31 mars 2016

 • Nya geofysiska metoder ger bättre underlag i samhällsplaneringen

  Nya resultat inom forskningsprojektet TRUST visar på hur man kan använda geofysiska mätmetoder för att förbättra planering av undermarksbyggande i urban miljö.

  31 mars 2016

 • Världsvattendagen - uppmärksamma vårt viktiga vatten!

  I dag, tisdag, infaller Världsvattendagen, som instiftades av FN 1993 för att sätta fokus på de vattenrelaterade utmaningar som vi står inför och vikten av att vi verkar för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Dagen infaller varje år den 22 mars.

  22 mars 2016

 • Ny karta över kritiska material i Europa

  Nu finns en karta som visar förekomster av kritiska råmaterial i Europa. Informationen har tagits fram av EUs geologiska myndigheter, EGS, med SGU som svensk representant.

  22 mars 2016

 • Från dagbrott till underjordsgruva

  I Sverige så har vi haft gruvdrift sedan omkring tusen år tillbaka. De ytliga fyndigheterna har alltid varit lättare att hitta och bryta. Med ökad kunskap om geologi och teknik går gruvorna på djupet.

  21 mars 2016

 • Första resultaten från flygmätningar av kvicklera klara

  Nya data från flygmätningen inom kvickleraprojektet vid bland annat Göta älv är nu klara.

  17 mars 2016

 • Geologisk - digital skolsatsning

  Nu lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) en digital skolsatsning för årskurs 7-9 och gymnasiet om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering.

  17 mars 2016

 • Extremt låga grundvattennivåer

  I skrivande stund är det låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige, framför allt i sydöstra Sverige.

  16 mars 2016

 • Visualisering av stadens möjligheter vann Hack for Sweden

  Det blev Divercity, en webbtjänst som hjälper invånare, besökare, planerare och näringsliv att utnyttja stadens möjligheter, som vann 2016 års Hack for Sweden Award.

  14 mars 2016

 • Efterbehandling i Åsbro renar marken och sänker tillfälligt sjön

  Vattennivån i Tisaren kommer att sänkas med ungefär en halvmeter för att underlätta saneringsarbeten av kreosot, tungmetaller och andra skadliga ämnen i Åsbro.

  10 mars 2016

 • Grundvattenfrågorna måste lyftas i miljöarbetet

  Regeringens utredare presenterade nyligen sin rapport om spridningen av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M2015:B). SGU delar flera av de slutsatser som förs fram av utredningen och instämmer med utredaren om att grundvattenfrågorna behöver lyftas i miljöarbetet. SGU anser dock att ett samlat geologiskt myndighetsansvar är nödvändigt för ett starkt grundvattenskydd.

  3 mars 2016

 • Ny information om jordarter i Sverige

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för södra Blekinge, Ljungans dalgång, Faxälvens dalgång, ett kustområde i södra Ångermanland samt två områden kring Storsjön i Jämtland.

  2 mars 2016

 • Metallpriser i februari

  Stigande ädelmetallpriser och återhämtning av järnmalmspriset. Det är tydlig trend när det gäller metallprisutvecklingen i februari.

  2 mars 2016

 • Kraftsamling för att nå miljökvalitetsmålen

  Takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålen måste öka. Miljömålsrådet har mot den bakgrunden presenterat myndigheternas gemensamma åtgärdslista för att främja miljömålen. SGU kommer att driva tre av åtgärderna på listan och medverka i ytterligare åtta.

  1 mars 2016

 • SGU bidrar på många sätt till miljömålen

  SGUs verksamhet bidrar till att nå 14 av 16 miljökvalitetsmål samt generationsmålet. Det framgår av en miljömålsanalys som SGU har gjort på uppdrag av regeringen.

  1 mars 2016

 • Grundvattennivåer i februari 2016

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan januari sjunkit med 5–35 cm i Norrland. I Svealand och Götaland har nivåerna stigit med upp till 80 cm.

  25 februari 2016

 • Grundvattenövervakning 2016

  SGU har bedrivit övervakning av grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet sedan 1966 genom det så kallade Grundvattennätet. Vi vill fira dessa 50 år och bjuder därför in till ett möte 12–13 april 2016 i Uppsala!

  22 februari 2016

 • Nya data från skannade borrkärnor

  Nu finns nya skanningsdata från mer än 1300 borrkärnor tillgängligt via SGUs kartvisare Borrkärnor.

  12 februari 2016

 • Åkermarkens jordartskartor – SGU och Jordbruksverket bjuder in till workshop

  Nya jordartskartor över åkermark, som till exempel visar lerhalt, har nyligen tagits fram. Hur ska de nya kartorna spridas och användas? Vilka ytterligare behov finns?

  10 februari 2016

 • SGUs synpunkter på promemorian ”En samlad torvprövning”

  SGU stödjer i ett yttrande till regeringskansliet förslaget om att alla ansökningar om torvtäkt ska prövas av en och samma lagstiftning, samt föreslår att SGU får ett större ansvar vid tillståndsansökan och tillsyn av torvtäkter.

  9 februari 2016

 • Ny kartläggning av kadmium och bly i grundvattnet i Höörs kommun

  SGU har kartlagt ursprunget till de höga halterna av bly och kadmium i grundvattnet i området Maglasäte-Lillasäte, Skåne, och redovisar arbetet i en ny rapport.

  9 februari 2016

 • SGU yttrar sig om "Prövning av miljöfarliga verksamheter"

  SGU har synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Prövning av miljöfarliga verksamheter och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning”. SGU vill i än högre grad förenkla omställningen från grus till krossat berg, och kräver bättre underlag för koldioxidlagring.

  8 februari 2016

 • Unik geologi i Gladhammar – en utmaning i arbetet för en giftfri miljö

  En unik varphög i Gladhammar misstänks avge metaller till närmiljön och äventyra den efterbehandling som gjorts, vilket gör att kommunen vill ta bort lämningen. SGU motsätter sig detta i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen och förordar istället en lösning som både bevarar den unika varpen och säkrar miljön.

  5 februari 2016

 • SGU lanserar fyra nya kartvisare

  SGU har tagit fram fyra nya kartvisare som ger kommuner, länsstyrelser, konsulter och andra en överblick av markens beskaffenhet, och en indikation på vilka områden som kan behöva undersökas närmare.

  3 februari 2016

 • Metallpriser i januari

  Metallpriserna under årets första månad gick först ned för att sedan återhämta sig i slutet av månaden. Guldpriset steg däremot sakta under hela perioden. Läs mer om utvecklingen under januari i SGUs metallprisbilaga

  2 februari 2016

 • Grundvattennivåer i januari

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december sjunkit med upp till 50 centimeter i Norrland, Svealand och, förutom på enstaka platser, nordvästra Götaland. I södra Sverige har nivåerna stigit upp emot 30 centimeter.

  27 januari 2016

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Dalarnas län

  SGU har gett ut en ny rapport i serien om Malmer, industriella mineral och bergarter i Sverige.

  20 januari 2016

 • Hack for Sweden - anmäl dig till årets tävling

  Den 12-13 mars är det dags för årets Hack for Sweden - en tävling för att utveckla nya tjänster med hjälp av öppna data från statliga organisationer.

  18 januari 2016

 • Ny rapport om spårämnesanalyser för grundvattendatering i Skåne

  Rapporten beskriver erfarenheter från att datera grundvatten i Skåne med hjälp av spårämnesanalyser.

  18 januari 2016

 • Bättre materialförsörjning bidrar till en mer hållbar tillväxt

  SGU tagit har fram nya guider och kartunderlag för att underlätta en bättre materialförsörjning, och därmed bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

  13 januari 2016

 • Slätter, trappsteg, relief och dalar i norra Sverige

  SGU ger nu ut en vetenskaplig uppsats om hur berggrundsreliefen i de norra delarna av Sverige vuxit fram och hur reliefen har tolkats från 1900-talets början till i dag. Uppsatsen kan ses som ett uppslagsverk över kunskapsutvecklingen om reliefen och dess tillkomst.

  11 januari 2016

 • Metallpriserna under 2015

  Metallprisåret 2015 kännetecknas av prisfall på samtliga viktiga metaller, där basmetallpriserna föll mer än ädelmetallerna. Priserna har till stor del styrts av utvecklingen på den kinesiska marknaden.

  8 januari 2016