Checklistan kan användas som en vägledning för dig som ska göra en ansökan för grundvattenuttag men som också kan vara ett stöd i tillsynsmyndigheternas arbete.

Tillståndspliktig vattenverksamhet

Bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken (MB 11 kap 2 §, punkt 2). Uttag av grundvatten från vattentäkter räknas som vattenverksamhet.  Även tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden är vattenverksamhet.

Läs mer på vår webbplats:
Checklista vid ansökan om tillstånd för grundvattenuttag