För att få behörighet att utföra gruvmätning ställs krav på utbildning och flerårig praktik. Utöver gymnasieexamen eller motsvarande krävs kunskaper, färdigheter och kompetenser i

  • geodesi
  • fotogrammetri
  • geologi med inriktning mot malmgeologi
  • kartteknik och god mätsed samt
  • svensk minerallagstiftning

Den som ansöker om behörighet ska göra det skriftligen till SGU.

Sedan de nu gällande föreskrifterna meddelades har en rad förändringar skett i samhället. Bland annat har det kommit krav från EU i frågor om fri rörlighet på arbetsmarknaden och det svenska utbildningssystemet har genomgått stora förändringar. Därför har nu föreskriften anpassats till rådande förhållanden, förtydligats och förenklats. Revideringen är ett led i SGUs översyn av äldre föreskrifter

Föreskriften SGU-FS 2015:1 träder i kraft den 1 april 2015. Den tidigare föreskriften (ELSÄK-FS 1998:1) upphör då att gälla. Behörigheter som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller fortfarande.

SGU-FS 2015:1 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra gruvmätning