SGU ser positivt på den stadsutveckling som Uppsala står inför, men anser att den nu planerade utbyggnaden av Ulleråkersområdet innebär oacceptabla risker för Uppsalas vattenförsörjning. SGU förordar att man reducerar byggplanerna i Uppsalaåsens närområde och att man undviker att bygga i de för åsen mest känsliga infiltrationsområdena. SGUs yttrande kommer i ett samråd inför en fördjupad översiktsplan för området Södra staden, Uppsala.

SGUs yttrande (pdf, nytt fönster)