Projektets syfte är att för Kalmarsund producera digital information avseende havsbottnens uppbyggnad, olika bottenmaterials utbredning och sammansättning, havsbottenytans strukturering samt innehåll av metaller, näringsämnen och organiska miljögifter.

Informationen ska tjäna som underlag för detaljerad planering och för beslut om nyttjande och skydd av de aktuella havsområdena.

Karteringen av Kalmarsund ingår som en del av SGU:s  systematiska geologiska kartering av landets marina kustzon som i första hand sker i befolkningstäta områden och områden av intresse för naturvården.

Verksamheten samordnas med annan statlig marin undersökningsverksamhet inom samordningsgruppen för havsmiljöfrågor (SamHav) under ledning av Naturvårdsverket. Fältarbetet har pågått parallellt med andra projekt under 2010-2014.