I utredningen omdefinieras begreppet ”sjömätning” vilket kommer att innebära att sjömätningstillstånd kommer att krävas för all den sedimentprovtagning och bottenfotografering som nu utförs i bland annat forskningssammanhang. SGU anser att de föreslagna skärpta kraven i samband med sjömätning motverkar Sveriges möjligheter att uppnå en god miljöstatus i havs- och kustvatten i enlighet med EUs vatten- och havsmiljödirektiv. SGU anser således att provtagning, fotografering eller filmning av havsbotten i punkter eller längs kortare sträckor inte ska ingå i begreppet sjömätning och därmed inte kräva sjömätningstillstånd.

SGU anser också att utredningens förslag att undanta sjömätning av ringa omfattning samt sjömätning som utförs med utrustning för sjöfarts-, fiske- och fritidsändamål är bra och en nödvändig anpassning till de tekniska förutsättningar som råder idag.

I nuvarande lagstiftning finns undantag från krav på spridningstillstånd av geografisk information över Sveriges sjöterritorium för kartor i skala 1:100 000 och mindre, samt kartor som framställts före år 1900. Utredningen föreslår att undantaget tas bort och ersätts med en möjlighet för Sjöfartsverket att meddela föreskrifter om undantag. SGU anser att undantagen bör finnas kvar i lagstiftningen.

Enligt utredningen ska det inte längre krävas tillstånd att upprätta databaser över geografisk information. SGU tillstyrker de föreslagna förändringarna.

SGU påpekar även i sitt yttrande att man bör ha samma synsätt på mätsystem i fjärrstyrda undervattensfarkoster som i satelliter, och ifrågasätter om den föreslagna lagstiftningen på sikt förmår hindra intressenter att skaffa sig den information de anser sig behöva.

Läs SGUs yttrande om utredningen "Skydd för geografisk information (pdf, nytt fönster)

Läs utredningen "Skydd för geografisk information" (SOU 2013:51) på Regeringskansliets webbplats (nytt fönster)