Sverige domineras av nivåer för årstiden över och mycket över de normala. Södra och östra Götaland samt östra Svealand har nivåer nära de normala.  Grundvattensituationen är god i praktiskt taget hela landet. Några problem med grundvattentillgången kan för närvarande inte förutses.

Små magasin                                 Stora magasin

 Karta med grundvattennivåer i mars 2014.

 

Om kartorna

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

Fyllnadsgrad för mars 2014

 Karta över fyllnadsgrad för grundvattenmagasin i Sverige mars 2014.

 

Om kartan

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.