Boliden planerar ett slutförvar av kvicksilver i Rönnskär. Mark- och miljööverdomstolen har begärt att SGU yttrar sig om det planerade underjordsförvaret.

SGU är positivt till ett geologiskt slutförvar för kvicksilver, men anser att Boliden på ett tydligare sätt behöver visa att de har tillräcklig geovetenskaplig kunskap om den aktuella platsen för slutförvaret. SGU saknar en långsiktig riskvärdering och noggrann studie av det aktuella områdets geologi.

SGU betonar behovet av följande:

  • Ytterligare undersökningar för att bestämma berggrundens lämplighet för ett underjordsförvar.
  • 3D-modellering med hjälp av strukturgeologiska och hydrogeologiska data, med en presentation och granskning av den första modellen innan byggnationen av förvaret påbörjas.
  • En mer detaljerad analys av riskerna och konsekvenserna vid platsen vad gäller eventuell jordskalvsaktivitet.
  • Undersökning och beskrivning av avfallets egenskaper, bland annat vad avser lakbarhet.
  • Vikten av kompetens om, och fokus på, långsiktig säkerhet hos referensgruppen för att kunna bedöma kvaliteten och konsekvenser av undersökningsresultat och modelleringsarbete.
  • Förtydliganden av hur grundvattenomsättningen i förvaret beräknats och hur den påverkas av avfallets porositet.

SGUs yttrande "Angående föreläggande gällande tillstånd till verksamheten vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun m.m." (nytt fönster)