Det samhälle vi lever i idag är beroende av kunskap om geologin. Vi utvinner metaller och mineral ur berggrunden, material som används till allt från nycklar och glas till cyklar, datorer, solceller, vindkraftverk och mycket annat. Vi använder grundvatten som dricksvatten, värme från berg- och jord och bygger vägar, tunnlar och hus där markförhållandena är avgörande.

Intresset för geologi väcks ofta redan i tidig ålder. Foto: Kaarina Ringstad, SGU.

Kunskapen och förståelsen om HUR beroende vi är av de geologiska förutsättningarna, av berg, jord och grundvatten, är dock begränsade. Att geovetenskapen ofta får stå tillbaka för andra ämnesområden i skolan bidrar också till att allt färre unga människor söker sig till arbeten inom gruv- och mineralindustrin, där behovet av arbetskraft stadigt ökar.

Detta vill regeringen ändra på och har därför gett SGU i uppdrag, att inom ramen för den nationella mineralstrategin, öka kunskapen om geologins betydelse för samhället.

– Detta är inte ett arbete vi gör ensamma, utan vi vill så långt som möjligt samverka med branschen, andra organisationer, myndigheter och föreningar, säger Kaarina Ringstad, som är projektledare.

Projektet löper över tre år, med start i år, och man kommer att lägga stort fokus på att nå ut i skolans värld, med material som är anpassat mot läroplan.

– Geologi finns inte med som begrepp i läroplan men döljer sig så att säga inom de olika ämnesområdena. Vi vill här förpacka både befintligt och nytt pedagogiskt geologimaterial så att det enkelt går att lyfta in i läroplanens olika moment, berättar Kaarina Ringstad.

Inom projektet kommer man att arbeta för att lyfta fram geologin som ett ämnesövergripande verktyg som ett naturligt inslag i de naturvetenskapliga ämnena, men också i bland annat samhällskunskap.

Parallellt med detta kommer man att arbeta med att öka geologins synlighet även på andra sätt.

– Tre år är en kort tid för att generellt öka kunskapen om geologins betydelse i samhället. Däremot kan vi utifrån de nätverk som redan finns bygga en plattform och ta fram verktyg för ett fortsatt arbete, avslutar Kaarina.

Läs mer om detta och SGUs andra uppdrag inom mineralstrategin