Sedan en vecka tillbaka har universitet och högskolor enkelt tillgång till data från SGU. De kan logga in och själva hämta data via självbetjäningstjänsten GET (geodata extraction tool). Tjänsten ger tillgång till fyra typer av data från SGU: berg, jord, grundvatten och maringeologi.

Efter en vecka har 242 nedladdningar av data gjorts, vilket är betydligt mer än vad som normalt beställs via vår kundtjänst. Flest nedladdningar har gjorts från Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Jordartsdata har laddats ned flest gånger, 95 nedladdningar, tätt följt av 77 nedladdningar av berggrundsdata. Maringeologiska data laddas inte hem lika ofta, men i större ytor än de övriga dataseten.

Redan 2009 beslutade SGU att våra data skulle vara gratis för forskning och utbildning. Den strategiska satsningen har lett till ökad användning av SGUs data hos universitet och högskolor. Satsningen är ett led i vår strävan att främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området samt bidra till att geovetenskapliga data används i större omfattning inom utbildningssektorn. De data som inte nås via distributionstjänsten kan man fortfarande beställas kostnadsfritt via SGUs kundtjänst.

Tjänsten presenterades på ett möte för universitet och högskolor i Uppsala den 14 maj.

- Det var stort intresse bland åhörarna och många frågor om data, berättar Helena Johansson från SGU. Hon och kollegan Henrik Mikko presenterade SGUs data och vår användning av Lantmäteriets höjddata i SGUs kartläggning.

Självbetjäningstjänst som användas för att hämta geografisk information tillhandahålls av SLU. Statliga Vetenskapsrådet finansierar under tre år licenser och distribution av Lantmäteriets kartor, höjddata och flygbilder och nu även SGUs data. Genom ett nytt samverkansavtal, som även inkluderar Sjöfartsverket, SCB och Trafikverket kommer användare inom forskning, utbildning och kulturverksamhet nu få fri tillgång till ännu mer geografisk information. För att logga in i tjänsten måste universitetet eller högskolan vara ansluten till SWAMID (Swedish Academic Identity). SWAMID är en säker identifiering av anställda, studenter, alumner och andra associerade med forskning och högre utbildning i Sverige.