SGU är förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser inklusive grus och bergmaterial. SGU är också ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet” och därtill hörande mål rörande naturgrus. SGU utgår vid sina ställningstaganden bland annat från sitt miljömålsansvar.

Vi har också i uppdrag att främja ett hållbart samhällsbyggande. Det innebär bland annat att geologiska naturmaterial används på ett effektivt och hållbart sätt. SGUs yttranden ger stöd för beslutande myndigheter i deras sammanvägda bedömning av täkters tillåtlighet.

Stöd vid ansökan om grus- eller bergtäkter