Bild på rapport om miljömål2014

Naturvårdsverket har tagit fram rapporten ”Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014”. I rapporten beskrivs hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Man lyfter också fram goda exempel som kan tjäna som inspiration för det fortsatta arbetet.

Rapporten är ett resultat av ett nära samarbete med målansvariga myndigheter, som har ett uppföljningsansvar för respektive mål, och med landets länsstyrelser. Naturvårdsverket skriver också om övergripande slutsatser och analyser.

SGU som ansvarig för delmålet ”Grundvatten av god kvalitet” har bidragit med sin redovisning och bedömning. SGU har också medverkat med underlag och synpunkter på Naturvårdsverkets övergripande slutsatser, liksom till de övriga målens uppföljningar – bland annat ”Giftfri miljö” och ”Storslagen fjällmiljö”.

Kran med dricksvatten som droppar ned i glas.

Grundvattnets tillstånd

Utvecklingen för grundvattnets tillstånd i miljön är fortfarande oklar. Detta beror till stor del på bristande kunskap om grundvattnet och otillräcklig övervakning, framför allt i problemområden som urbana miljöer, tätbefolkade kuster och jordbruksområden. Genomslag i grundvattnets kvalitet som följd av förändringar i utsläpp till luft eller mark sker också ofta mycket långsamt, vilket försvårar en bedömning av utvecklingen i grundvattnet. Mer om grundvattnets tillstånd i miljön kan du läsa från sidan 136 i rapporten.

Rapporten kan laddas ned från Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster)