• Bekämpningsmedel i grundvatten

  Kemiska eller biologiska bekämpningsmedel kan på olika sätt hitta ner i grundvattnet där det i stora mängder kan bidra till att dricksvattnet kan bli otjänligt. Det vanligaste bekämpningsmedlet som påträffas i mark och grundvatten är BAM, en nedbrytningsprodukt av det tidigare vanliga ogräsmedlet diklobenil.

  28 april 2014

 • Grundvattensituationen i april 2014

  Grundvattennivåerna är sedan mars relativt oförändrade i hela landet. I Svealand och Götaland har nivåerna stigit eller sjunkit med upp till 10 cm. I södra fjällkedjan har nivåerna stigit med 10–30 cm och längs Norrlandskusten samt i Norrlands inland har nivåerna sjunkit med upp till 20 cm.

  24 april 2014

 • PFOS och PFAA i grundvatten

  Den senaste tiden har förekomster av PFOS och andra perfluorerade alkylsyror (PFAA) i grundvattnet uppmärksammats på några håll i landet, bland annat i Uppsala, Tullinge och i Kallinge, Blekinge. Gemensamt för upptäckterna är att ämnena kan spåras till tidigare brandövningsplatser där brandsläckningsskum har kommit i kontakt med grundvattnet.

  22 april 2014

 • Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

  Ta del av vår verksamhet 2013! Här berättar vi bland annat om SGUs arbete för att hushålla med Sveriges naturresurser, om vår geologiska kartläggning och om SGUs insatser för att göra den geologiska informationen mer tillgänglig i samhällsplaneringen.

  17 april 2014

 • SGUs checklista för remisser om bergtäkter

  Som ett viktigt led i SGUs miljömålsarbete publicerar vi nu information som visar vad man bör tänka på vid ansökningsprocessen för bergtäkter. Det är bland annat en checklista som kan användas som vägledning vid upprättandet av ansökan om bergtäkt och som ett stöd för myndigheter vid granskning och tillsyn.

  14 april 2014

 • Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

  Av Sveriges 16 miljökvalitetsmål kommer 14 inte att nås till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Det är budskapet i rapporten ”Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014” som är sammanställd av Naturvårdsverket. SGU ansvarar för avsnittet om miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet”.

  9 april 2014

 • Koppar- och zinkpriserna föll i mars

  Mars månad präglades av prisfall för de flesta av metallerna. Koppar- och zinkpriserna föll mest – med cirka tio procent.

  9 april 2014

 • Ny bok om mineralernas roll i vårt liv

  En ny bok som på ett roligt och intresseväckande sätt förklarar mineralernas betydelse i dagens vardag, ”Minerals in your life”, har just lanserats av EuroGeoSurveys, en sammanslutning av de nationella geologiska myndigheterna inom EU.

  9 april 2014

 • Gruvbranschen investerar i Sverige

  Bilden av en bransch som tar hem storvinster och forslar pengarna utomlands – det är en beskrivning av den svenska gruvnäringen som ofta har förmedlats. En genomgång av branschen under 2012 visar på en annan bild av verkligheten.

  9 april 2014

 • Rekord för svensk malmproduktion

  2013 blev ytterligare ett rekordår för malmproduktionen i Sverige, med en ökning av produktionen på tio procent jämfört med 2012. Störst ökning står järnmalmen för, trots att det idag bara är fem järnmalmsgruvor i drift jämfört rekordåret 1974, då det fanns 30 gruvor.

  9 april 2014