23 februari 2023

Kungörelse 22 februari

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 22 februari 2023 beviljat Vattenfall Vindkraft AB tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utforskning av kontinentalsockeln i svensk ekonomisk zon och i svenskt territorialhav i Kattegatt inför projektering av en vindkraftpark benämnd Kattegatt Syd. SGU har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos SGU, Villavägen 18, Uppsala och kan även beställas via sgu@sgu.se.

Senast granskad 2023-02-23