25 augusti 2023

Kungörelse 25 augusti

Galatea-Galene Vindpark AB har hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansökt om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska svensk kontinentalsockel utanför Hallands kust i svensk ekonomisk zon.

Verksamheten omfattas av krav på en miljökonsekvensbeskrivning och en sådan har lämnats in. Handlingarna i ärendet finns hos Sveriges geologiska undersökning, Guldhedsgatan 5A i Göteborg. Ny information i ärendet kommer att hållas tillgänglig på samma plats. Handlingarna kan även beställas via sgu@sgu.se.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till sgu@sgu.se eller Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala senast den 25 september 2023. Ange SGU:s dnr 324-1730/2022.

Senast granskad 2023-08-25