21 april 2023

Kungörelse 19 april

Genom beslut den 19 april 2023 har Sveriges geologiska undersökning (SGU) beviljat VA SYD tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för utforskning av svensk kontinentalsockel inför anläggande av utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö kommun. SGU godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Beslutet kan överklagas.

Handlingarna i ärendet finns hos SGU, Villavägen 18, Uppsala och kan även beställas via sgu@sgu.se.

Senast granskad 2023-04-21