Från och med årsskiftet 2015/2016 samverkar SGUs bibliotek med Geobiblioteket vid Uppsala universitet, vilket medför generösare öppettider och större personella resurser. Biblioteket är beläget i samma byggnad som SGU. Tillgång till universitetets e-resursteam ger bra åtkomst till elektroniska böcker, artiklar och tidskrifter. Ett samutnyttjande av resurser och lokaler innebär en kostnadseffektivisering och dessutom ytterligare en kontaktyta organisationerna emellan.

Beställ SGUs produkter via kundtjänst

SGUs samlade produktion med tryckta rapporter och kartor finns tillgängliga i SGUs lokaler och kan  beställas via vår kundtjänst. Vi har påbörjat ett arbete att skanna och publicera alla dessa produkter för att kunna tillgängliggöra dem digitalt för alla, så att man kan ladda hem dem via internet dygnet runt.

Vad händer med övriga böcker?

Uppsala Universitetsbibliotek har inte möjlighet att ta emot allt material från SGUs bibliotek. Det har gjorts en första inventering, av bibliotekarier och en referensgrupp av geologer, för att välja ut vilket material som ska flyttas. Det har beslutats att gallring ska ske av topografiska kartor från slutet av 1900-talet och exemplar av Statens Offentliga utredningar. Dessa finns att tillgå på annat håll. Vårt raritetsmaterial blir kvar hos myndigheten. Övrigt material tar våra geologiska avdelningar hand om för fortsatt genomgång och beslut om vidare hantering.