Om BetterGeo

BetterGeo är SGUs modifikation (mod) av Minecraft. Genom att skapa en mer realistisk geologi i spelet, vill vi öka intresset och förståelsen för geologi och dess betydelse. Ursprungsversionen av Minecraft, Vanilla, bygger på geologi – att hitta, utvinna och förädla olika fyndigheter. Vi har helt enkelt byggt vidare på detta koncept. Detta är en beskrivning för dig som är spelare där vi presenterar de nyheter vi har fört in i moden.

Vi har lagt till nya block och fyndigheter som representerar olika bergarter, mineral, metaller, grundämnen och ädelstenar. Några av de block som finns i ursprungsversionen av Minecraft finns kvar men har modifierats. Geologiska inslag som stratigrafi, gångbergarter och pipor introduceras också i moden.

Vi har skapat nya recept för bergarter och fyndigheter för att användningsområdena och produkterna som byggs i spelet ska vara relevanta och komma till nytta. Till exempel finns möjlighet att skapa högteknologiska produkter som jet pack och hjärtstartare, vilket inte finns med i ursprungsversionen av spelet.  Även saker som finns i ursprungsversionen har fått en ny funktion eller nytt utseende, till exempel olika typer av ugnar.

Blockens hårdhet

Blockens hårdhet varierar och är därför olika svåra att bryta. Vi har försökt att matcha hårdheten enligt Mohs hårdhetsskala och därför har alla block fått en relativ hårdhet. 

Både geologin och användningsområdena som finns i moden efterliknar verkligheten, med vissa förenklingar och generaliseringar. 

Begränsningar

I moden visar vi en förenklad och generaliserad bild av geologi och geologiska fenomen. Möjligheten att introducera mer geologi, fler bergarter och mer komplexa strukturer och egenskaper finns. Vi har bedömt att det som finns i moden i dagsläget utgör en bra grund för att introducera spelare till geologi och hur det kan se ut i verkligheten. Fossil, dinosaurier, förkastningar och liknande har inte varit i huvudfokus. I stället har fokus främst legat på att visa geologins roll i samhället. Därför har vi introducerat ett antal bergarter, mineral, metaller och viktiga användningsområden för dessa för att kunna påvisa nyttan med geologi. Vi har i första hand baserat modens innehåll på svenska geologiska förhållanden och mineraliseringar.

Utgivare

Minecraftmoden BetterGeo ges ut av Sveriges geologiska undersökning (SGU) som en del i regeringsuppdraget  ”Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt”. Moden släpptes som betaversion den 7 maj 2015. Den 5 november släpptes den färdiga versionen, som ett gratis tillägg till Minecraft på svenska och engelska.