Behovet av metaller och mineral ökar

Vårt behov av metaller och mineral har aldrig varit större än vad det är idag. Inom EU finns ett särskilt intresse för så kallade ”kritiska material” som bland annat behövs i grön teknik som elbilar, vindkraftverk och solceller. Även efterfrågan på andra metaller ökar. Klimatförändringar och energiomställningen utgör en utmaning för råvaruförsörjningen.

Multidisciplinära studier av befintliga och nya insamlade data kan ge en bättre förståelse för och kunskaper om de geologiska processer som bidragit till bildningen och utvecklingen av berggrunden i Bergslagen och på så sätt skapa bättre underlag vid prospektering efter dessa metaller och mineral.

Fyra delprojekt

Inom projektet ryms fyra delprojekt som berör olika typer av undersökningar, undersökningsområden och dokumentation av metaller och mineral i Bergslagen.

Se karta över undersökningsområdena (nytt fönster).

Delprojekt 1: Lokala undersökningar

Tre nyckelområden kommer att undersökas på lokal nivå: Ludvikaområdet, Norberg-Avestaområdet och Sala-Jugansboområdet. De lokala undersökningarna, syftar till att genom riktade insatser uppdatera de geologiska, geofysiska och geokemiska underlagen för mineraliseringar och öka förståelsen för malmbildning, relationen mellan de geologiska processer som bidrar till olika typer av malmbildning samt visualiserar tredimensionell uppbyggnad av berggrunden.

Läs rapporten Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp1, SGU-rapport 2018:12 (nytt fönster) 

Läs rapporten Kartering i Norbergsområdet, Bergslagen, etapp 1. SGU-rapport 2018:13 (nytt fönster).

Läs rapporten Sala-Jugansboområdet, Bergslagen, etapp 1, SGU-rapport 2019:12 (nytt fönster)

Läs rapporten Berggrundsgeologisk undersökning, Ludvika, Bergslagen etapp 1, SGU-rapport 2019:16 (nytt fönster)

Läs rapporten Berggrundskartering  i området Grycksbo-Insjön, Bergslagen, etapp 2, SGU-rapport 2020:08 (nytt fönster)

Delprojekt 2: Regionala undersökningar

Regionala undersökningar kommer i allmänhet att göras över hela Bergslagsområdet och syftet med dom är att få en allmängiltig bild av geologiska företeelser som torde vara likartade för hela Bergslagsområdet. Morängeokemisk provtagning och analyser kommer också att göras inom områden där det saknas information om naturliga bakgrundsvärden av olika huvudelement, spårämnen och PH-status.

Läs rapporten Bergslagen etapp 1: Proveniensstudier av sedimentära bergarter i Bergslagen med omgivning, SGU-rapport 2018:14 (nytt fönster)

Läs rapporten Bergslagen etapp 2: Styrning av W-Mo-mineralisering i granitpegmatitsvitens intrusioner i Bergslagen (nytt fönster)

Delprojekt 3: Dokumentation av malmer och industriella mineral

Dokumentering av Västmanlands malmer, industriella mineral och bergarter görs som ett första steg för att få en heltäckande bild av regionens potential för metall och industrimineralutveckling. Delprojektet tar fram relevant koordinatsatt data på viktiga fyndigheter och uppslag ur ett svenskt och europeiskt försörjningsperspektiv.

Läs rapporten Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län samt Heby kommun, SGU-rapport 2018:11 (nytt fönster)

Delprojekt 4: Kritiska material i Bergslagen

Detta delprojekt fokuserar på att identifiera, utreda och beskriva primära och sekundära förekomster i Bergslagen av kritiska metaller och råvaror enligt i huvudsak EUs lista av kritiska material. Inriktningen är dels på sällsynta jordartsmetaller (REE), dels mineralpotential i primära (berggrunden) och sekundära (avfallsupplag) metallförekomster generellt

Läs delrapport från regeringsuppdraget "Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral" (pdf)

Läs rapporten Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-apport 2019:08 (nytt fönster)   

Läs mer om mineralinformation (nytt fönster)

Läs mer om kritiska material (nytt fönster)

Läs mer om Regeringens satsning på Bergslagen (nytt fönster)