Bild på vatten.

Foto: Helena Whitlock, SGU

Vattentäktsarkivet

I Vattentäktsarkivet finns information om allmänna och större enskilda anläggningar för dricksvattenförsörjning (vattenverk och vattentäkter).

Under 2022 pågår en utredning om Vattentäktsarkivets framtida förvaltning och insamlingsförfarande, vilket medför att det kan vara svårt att hämta data från arkivet i nuläget.

Informationen i Vattentäktsarkivet kan användas för att utvärdera tillståndet i vår miljö, och om vi lever upp till kraven från EU:s vattendirektiv och de svenska miljömålen.

Vattentäktsarkivet är en databas som innehåller analysresultat från vattenproducenternas råvattenkontroll och grundläggande information om allmänna och större enskilda vattenverk och vattentäkter. Vattenproducenterna lämnar uppgifterna på frivillig basis, och huvuddelen av analysresultaten levereras till SGU direkt från laboratorierna. De äldsta uppgifterna i databasen är från år 2002.

Databasens syfte är att ge underlag till myndigheternas arbete inom vattenförvaltning och miljömål. Förvaltningen av Vattentäktsarkivet finansieras med Havs- och vattenmyndighetens medel för vattenförvaltning. Informationen i Vattentäktsarkivet innehåller sekretessreglade uppgifter och finns därför inte tillgänglig i någon av SGU:s öppna tjänster.

Vattentäktsarkivet är en viktig informationskälla för kartläggningen inom vattenförvaltningen, miljömålen och hela Sveriges miljöövervakning.

Vattentäktsarkivet har stor betydelse för arbetet med Sveriges vattenförvaltning och miljöövervakning.

Analyser från Vattentäktsarkivet står för ungefär 85 procent av det underlag som SGU skickar till länsstyrelserna och som där används för vattenförvaltningsarbetet med statusklassning av grundvattenförekomster.

Drygt hälften av Sveriges befintliga kontrollerande övervakning av grundvattenkvalitet utgörs av råvattenkontroll från Vattentäktsarkivet. Detta kan jämföras med regional- och nationell miljöövervakning som utgör 31 procent respektive 17 procent (SGU-rapport 2021:22).

Senast granskad 2022-09-09

Frågor och svar

Fler frågor och svar