Magasinerande förmåga

Jorden och bergets förmåga att magasinera vatten är många gånger avgörande för tillgången till grundvatten. Områden med begränsad magasineringsförmåga är därför utsatta för större risk för att drabbas av vattenbrist.

I SGU:s regeringsuppdrag ”Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige” gjordes en förenklad beräkning av magasineringsförmågan i olika delar av landet baserat på geologiska förutsättningar.

Kartan återger beräknad magasineringsförmåga i jord och berg (mm). Beräkningarna baseras på förenklade antaganden utifrån jordartsdata (översta lagret), jorddjup och berggrund.

Sverigekarta.

Referens: SGU, 2017: Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. Rapportering av regeringsuppdrag: kunskapsunderlag om grundvattenbildning. Sveriges geologiska undersökning.

Läs rapport Rapportering av regeringsuppdrag: kunskapsunderlag om grundvattenbildning. Sveriges geologiska undersökning.

Senast granskad 2018-01-17