Grundvattenbildning i förändrat klimat

De pågående klimatförändringarna påverkar hydrologiska förlopp och förväntas inverka på bildningen av grundvatten. Nedan har vi sammanställt figurer över modellerade förändringar i grundvattenbildningen i olika typjordar. Beräkningarna är baserade på ett klimatscenario som utgår från en relativt snabb global utveckling mot klimatanpassade teknologier.

Magasin i grovkorniga jordarter

Kartan nedan återger beräknad procentuell förändring av den årliga grundvattenbildningen vid år 2100 jämfört med perioden 1961-1990. Beräkningen gäller för magasin som domineras av grovkorniga jordarter och motsvaras därför av stora långsamtreagerande magasin. Vid beräkningen har klimatscenariot SRES A1b använts som kortfattat utgår från en snabb global utveckling mot mer effektiva teknologier samt balanserad användning av fossila bränslen och förnyelsebar energi (koldioxidutsläppen till atmosfären är beräknas att kulminera runt år 2050). I kartan indikerar positiva värden ökad grundvattenbildning och negativa värden minskad grundvattenbildning.

Årlig grundvattenbildning - procentuell förändring i grovkorniga jordarter.

Referens: Rodhe, A., Lindström, G. & Dahné, J., 2009: Grundvattennivåer i ett förändrat klimat. Slutrapport från SGU-projektet ”Grundvattenbildning i ett förändrat klimat”, SGU:s diarienummer 60-1642/2007. Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Läs rapport ”Grundvattenbildning i ett förändrat klimat”, SGU:s diarienummer 60-1642/2007.

Magasin i morän

Kartan nedan återger beräknad procentuell förändring av den årliga grundvattenbildningen vid år 2100 jämfört med perioden 1961-1990. Beräkningen gäller för magasin som domineras av morän och motsvaras därför av små snabbreagerande magasin. Vid beräkningen har klimatscenariot SRES A1b använts som kortfattat utgår från en snabb global utveckling mot mer effektiva teknologier samt balanserad användning av fossila bränslen och förnyelsebar energi (koldioxidutsläppen till atmosfären är beräknas att kulminera runt år 2050). I kartan indikerar positiva värden ökad grundvattenbildning och negativa värden minskad grundvattenbildning.

Årlig grundvattenbildning - procentuell förändring i morän.

Referens: Rodhe, A., Lindström, G. & Dahné, J., 2009: Grundvattennivåer i ett förändrat klimat. Slutrapport från SGU-projektet "Grundvattenbildning i ett förändrat klimat", SGU:s diarienummer 60-1642/2007. Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

 Läs rapport "Grundvattenbildning i ett förändrat klimat", SGU:s diarienummer 60-1642/2007.

Senast granskad 2018-01-17