För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Beräkningsmodell för grundvattennivåer

SGU och SMHI samverkar för att utöka nivåövervakningen med hjälp av modellberäknade grundvattendata.

SGU har sedan 1960-talet genomfört mätningar av grundvattennivåer och i dag finns ungefär 360 observationsrör där nivåer mäts manuellt två gånger per månad eller automatiskt med en tryckgivare flera gånger per dygn. Mätningarna ligger till grund för SGUs redovisning av grundvattennivåer i den så kallade månadskartan. SGU har sedan 2016 i samverkan med SMHI använt modellberäknade grundvattendata för att presentera grundvattennivåer.

SMHIs Vattenwebb

SMHIs hydrologiska modell S-HYPE är en högupplöst hydrologisk modell där vattenförhållanden och vattenkvalitet i 37 000 delavrinningsområden beräknas dagligen. S-HYPE beräknar sedan tidigare vattennivåer och flöden i Sveriges sjöar och vattendrag och informationen presenteras i SMHIs Vattenwebb i kartor och diagram, där data även fritt kan laddas ned. Sedan 2016 är även grundvattennivåer tillgängliga för presentation och nedladdning.

Komplement till nivåmätningar

De modellberäknade grundvattennivåerna är ett värdefullt komplement till SGUs mätningar av grundvattennivåer och ett viktigt bidrag till SGUs arbete med vattenförvaltning och till miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.

Modellberäknade grundvattennivåer kan aldrig ersätta uppmätta grundvattennivåer och användningen och tillförlitligheten hos de modellerade värdena måste beaktas med avseende på:

  • Beräkningsmodellen är utvecklad för att beräkna ytvattenflöden och de beräknade grundvattennivåerna är inte kalibrerade mot uppmätta grundvattennivåer.
  • Beräkningsmodellen är inte avsedd att användas på lokal skala utan på regional nivå eller som översiktligt stöd.
  • Grundvattennivåer beräknas för små och stora grundvattenmagasin i hela Sverige utan hänsyn till lokala variationer.

De beräknade grundvattennivåerna kan alltså användas som ett komplement till SGUs kartor över grundvattensituationen och data som baseras på uppmätta grundvattennivåer – men bör tolkas med försiktighet.

Utveckling av beräkningsmodellen

Under 2018–2020 pågår ett regeringsuppdrag där SGU ska utöka kartläggningen och karaktäriseringen av grundvattenresurser. Som del i uppdraget ingår utveckling av SGUs mätningar av grundvattennivåer och att möjliggöra för prognoser, där fler observationsrör med automatisk mätning av grundvattennivåer kommer att installeras och beräkningsmodellen utvecklas. S-HYPE kommer att anpassas och modifieras till att beräkna grundvattennivåer, och de beräknade grundvattennivåerna kommer att kalibreras mot uppmätta nivåer. Den nya beräkningsmodellen kommer att kunna ge en mer säker bedömning av grundvattensituationen, samt tillämpa prognoser och simulera nivåförändringar enligt olika klimatscenarier.

 

 

Principbild av grundvattenprofil.

I S-Hype beräknas grundvattennivåer för små, snabbreagerande, och för stora, långsamreagerande, grundvattenmagasin. I figuren återfinns en brunn i ett litet grundvattenmagasin längst till höger i bild. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och används vanligtvis för enskild vattenförsörjning. Brunnen till vänster i figuren finns i en isälvsavlagring som är ett stort grundvattenmagasin. Sådana brunnar används ofta för kommunal vattenförsörjning.

Senast granskad 2019-09-11

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn