Den nationella övervakningen av grundvattennivåer vid SGU har sedan starten i slutet av 1960-talet utförts med mätningar av grundvattennivåer i ungefär 300 observationsrör. Fr.o.m. 2016 samverkar SMHI och SGU för att utöka nivåövervakningen med hjälp av modellberäknade data.

SMHIs Vattenwebb

SMHIs hydrologiska modell S-HYPE är en högupplöst hydrologisk modell där vattenförhållandena i
37 000 områden beräknas dagligen. S-HYPE beräknar sedan tidigare vattennivåer och flöden i Sveriges sjöar och vattendrag och informationen presenteras i SMHIs Vattenwebb i kartor och diagram. Data kan fritt laddas ner och modellen beräknar nu även grundvattennivåer.

Värdefullt komplement

De modellberäknade grundvattennivåerna är ett värdefullt komplement till SGUs mätningar av grundvattennivåer och är ett viktigt bidrag till SGUs arbete med vattenförvaltning och till miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

Läs mer:

SMHIs Vattenwebb Grundvatten (nytt fönster)

 

 Principbild av grundvattenprofil.

I S-Hype beräknas grundvattennivåer för små, snabbreagerande, och för stora, långsamreagerande, grundvattenmagasin. I figuren återfinns en brunn i ett litet grundvattenmagasin längst till höger i bild. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och används vanligtvis för enskild vattenförsörjning. Brunnen till vänster i figuren finns i en isälvsavlagring som är ett stort grundvattenmagasin. Sådana brunnar används ofta för kommunal vattenförsörjning.