Tävling - ny anläggning för kommunen

Syftet med uppgiften

 • Eleverna får göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor.
 • Eleverna får värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Mål

Eleverna ska kunna:

 • Använda geografiska metoder för att samla in, bearbeta och presentera geografiska data
 • Använda olika typer av kartor, bland annat google maps och SGU:s Geokartan
 • Resonera kring vilka faktorer som påverkar valet av markanvändning. 
 • Samtala om och presentera er fältstudie med lämpliga ord och begrepp. 

Koppling till kursplaner för tävling i Geografi

Läroplaner för grundskolan i årskurs 7-9 

Geografi

Centralt innehåll

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Kunskapskrav

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett sätt.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Kemi

Centralt innehåll

Kemin i vardagen och samhället

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kunskapskrav

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

Dessutom för eleven underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Biologi

Centralt innehåll

Natur och samhälle

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Kunskapskrav

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

Dessutom för eleven underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Läroplaner för gymnasiet

Geografi 1, 100 p, kurskod: GEOGEO01

Centralt innehåll

Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.

Geografiska källor och rumslig information. Hur data samlas in, till exempel genom kartor, satellit- och flygbilder, fältstudier och laborationer. Hur geografisk information värderas, bearbetas och presenteras. Hur man framställer kartor.

Kartografins grunder, till exempel jordmodeller, kartprojektioner, positionering och kartan som modell av verkligheten. Skala och generalisering. Kartframställning. Grunderna i geografiska informationssystem (GIS) och visualisering av geografisk information i karta.

Kunskapskrav

Eleven redogör för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.

Eleven beskriver grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar med hjälp av lämplig metod och lämplig teknik, geografiska frågor. I arbetet använder eleven det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data. Eleven samlar in och bearbetar data samt värderar dem med omdömen. Dessutom presenterar eleven på ett strukturerat sätt sitt resultat.

Geografi 2, 100 p, kurskod: GEOGEO02

Centralt innehåll

Samhällsplanering i ett rumsligt perspektiv kopplat till befolkningsutveckling och befolkningsprognoser, markanvändningsfrågor och hållbar utveckling.

Stadsplanering och frågan om hållbara städer. Städernas snabba tillväxt i relation till miljöproblem, segregering och behov av planering, till exempel lokalisering av bostadsområden, energianvändning och infrastruktur. Urbana ekosystemtjänster.

Lokalisering av bebyggelse och infrastruktur samt olika perspektiv på hållbar utveckling. Miljökonsekvensbeskrivning, regionalpolitik, fysisk planering och andra planeringsformer och metoder som samhället kan använda för att påverka och styra rumslig utveckling.

Samhällets sårbarhet och resiliens. Platsers och regioners sårbarhet inför naturgivna risker och hot. Risker och hot förknippade med det moderna samhällets specialisering inom teknik-, energi- och varuförsörjning samt hur sådana risker och hot kan förebyggas och bemötas.

Kunskapskrav

Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.

Eleven ger exempel på och diskuterar samhällets behov av rumslig information. Eleven redogör också för hur rumsliga data samlas in, bearbetas och presenteras. Dessutom redogör eleven för hur rumsliga data kan användas för att påverka och styra samhällets arbete med att uppnå en hållbar utveckling samt för samhällsplaneringens ansvar och möjligheter att stärka samhällets resiliens.

Kurser:

Naturkunskap 1a1, 50 p, Kurskod: NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a1, 50 p, Kurskod: NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b, 100 p, Kurskod: NAKNAK01b

Centralt innehåll

Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.

Kunskapskrav

Eleven kan diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger argument för dessa.

Eleven kan ge några exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger argument för dessa.

Geologiska förutsättning bestämmer varit vi kan bygga, odla, anlägga vägar, hämta vatten och mycket mer! Illustration: Romain Trystram

TÄVLING - NY ANLÄGGNING FÖR KOMMUNEN

Vår skoltävling avslutades i december 2016. Vi kommer i början av januari flytta över denna tävlingsuppgift till våra övriga övningar, så välkommen att arbeta med denna övning även om ni inte hann tävla.

Juryns motiveringar och de vinnarna hittar du  här! De vinnande bidragen kommer att läggas ut i januari

Uppgift - skapa en ny anläggning i kommunen

De som bestämmer i kommunen har vänt sig till er och vill ha hjälp. Ni får i uppdrag att bestämma och planera för en ny anläggning i kommunen, till exempel ett badhus, en skidbacke, ett varuhus, ett internetcafé, en tågstation, en nöjespark och så vidare.

Tips! Om ni tidigare har arbetat med uppgifterna ”Samhällsplanering”, ”Kartan som verktyg”, ”Markanvändning” och ”Hållbart samhälle” så har ni mycket goda förutsättningar att arbeta med uppgiften.

A. Kom igång
Börja med att diskutera och komma på en anläggning som ni vill skapa i er kommun. 

 1. Utse en lämplig plats för anläggningen, dels med hjälp av er kännedom av kommunen och dels med hjälp av google maps.
 2. Ange koordinater för platsen (se begrepp, längst ned på sidan)
 3. Beskriv olika lokaliseringsfaktorer (se begrepp, längst ned på sidan)

B. Analysera platsens lämplighet för er anläggning
Undersök platsen med hjälp av SGUs kartvisare:

 • Beskriv med hjälp av kartan vad jordlagret består av på platsen, till exempel lera eller morän.
 • Beskriv även underliggande bergart.
 • Förklara vilken betydelse jordlagrets egenskaper har för uppförandet av er anläggning.
 • Sök också efter annan information för att säkerställa att platsen är lämplig att bygga på. Titta efter naturgivna risker och grundvatten. Exempelvis kan ni med hjälp av kartan för grundvattenmagasin undersöka om SGU har klassat området som ett betydande grundvattenmagasin. 

Avsluta analysen och motivera hur lämplig ni tycker att platsen är. Vilka är era slutsatser?

C. Fältstudie
Besök platsen ni har valt och dokumentera den med fotografier. Saker ni kan undersöka: 

Vad är det för vegetation? 
Är det berg i dagen? 
Är det framkomligt? 
Är det bebyggt? 

Frågor att besvara:

 • Hur används platsen idag?
 • Skiljer sig platsen i verkligheten från vad ni kunde visa med hjälp av kartor och i så fall på vilka sätt?
 • På vilka sätt måste ni förbereda platsen för att bygga er anläggning? Måste exempelvis skog rensas eller byggnader rivas?

D. Hållbart perspektiv
Beskriv hur ni anser att ert projekt bör använda naturresurser på ett långsiktigt och hållbart sätt. Exempelvis, vilka material skulle ni använda och hur skulle besökare transportera sig till platsen?

Tävlingsbidraget - skapa en digital presentation 

Presentationen består av fyra delar. Förtydliga gärna era svar med kartor, fotografier, filmer och skisser. Presentationen skall innehålla följande:

Vision

 • Berätta om er anläggning, vad ni vill skapa och varför.
 • Berätta om platsen ni har valt, visa på karta och ange koordinater
 • Beskriv hur platsen används idag
 • Beskriv relevanta lokaliseringsfaktorer

 Analys

 • Vilken betydelse har jord- och berglagrens egenskaper för uppförandet av er anläggning?
 • Presentera eventuell övrig information ni har använt för att säkerställa att platsen är lämplig att bygga på.
 • Berätta vilka kartor ni har använt och hur informationen har hjälpt er i valet av plats för anläggningen.
 • Sammanfatta era slutsatser för platsens lämplighet att uppföra anläggningen på.

En hållbar anläggning

 • Berätta hur ni har tänkt kring hållbarhet för er anläggning.

Övertyga kommunen

 • Avsluta med att berätta om varför ni tycker att kommunen borde satsa på ert förslag.

Lämna in ert tävlingsbidrag

 • Tävlingsbidraget sammanställs i en digital presentation som PowerPoint, keynote eller pdf (ingen begränsning i antal sidor).
 • Max ett tävlingsbidrag per grupp.
 • En klass kan lämna in flera tävlingsbidrag.
 • Bidrag skickas via mail till: geologisk@sgu.se
 • Tunga filer skickas via wetransfer.com
 • Deadline för att lämna in tävlingsbidrag är: 1 december 2016

Inskickade bidrag måste innehålla 

 • Namn på skola och klass
 • Namn på alla elever i gruppen
 • Kontaktuppgifter till en av eleverna i gruppen
 • Kontaktuppgifter till en undervisande lärare

Om tävlingen

Vilka kan delta

 • Elever i årskurs 7-9
 • Elever i gymnasiet

Jury
Juryn består av professionella inom geologi och samhällsbyggande.

Priser

Första, andra och tredje pris delas ut till de bästa bidragen från högstadiet respektive gymnasiet. Priserna går till hela klassen (ej individuella).

Första pris: är en geolog för en dag. En av SGUs geologer kommer till den vinnande klassen, så att elever och lärare kan passa på att ställa kluriga frågor om geologi. Dagen skräddarsys tillsammans med ansvarig lärare och kan innehålla en föreläsningar, ett experiment eller en exkursion i närmiljön. Dessutom vinner klassen en klassuppsättning biobiljetter.

Andra pris: är en klassuppsättning av presentkort på böcker.

Tredje pris: är en klassuppsättning av en ”geologi-goodiebag” med lite smått och gott med geologiskt tema.

Dessutom delar vi ut SGUs stenlådor till samtliga klasser som vinner (en låda per klass).

Deadline
Senaste dag att lämna in ett bidrag är 1 december 2016

Begrepp

Lokaliseringsfaktorer
Faktorer som påverkar val av plats, till exempel:

 • bebyggelse
 • kommunikationer
 • naturområden

Koordinater
Koordinater anger en plats genom att beskriva punkter för longitud och latitud. Du kan ange koordinater så här: högerklicka på platsen i google maps och tryck ”vad finns här”, då ges koordinater ut i form av exempelvis ”59°50'51.0"N 17°37'49.9"E”

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Länkar

Google maps, https://maps.google.se/

SGU kartvisaren, http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/

SGU kartor, http://www.sgu.se/produkter/kartor/

SGU samhällsplanering, http://www.sgu.se/samhallsplanering/

SGU grundvatten, http://www.sgu.se/grundvatten/