Romain Trystram

Kartprojektioner

Alla kartor är en förenkling av verkligheten och har därför inbyggda fel. Världskartan som du kanske känner den är ofta byggd på en "Mercator projektion" som gör att landområden nära polcirklarna ser större ut jämfört med landområden närmare ekvatorn. Gå in på sidan www.thetruesize.com, sök efter "Sweden" och flytta landet runt världskartan för att se hur avbildningen fungerar.   

SE FILM

Lantmäteriets höjdmodell

Lantmäteriet tar fram olika typer av kartor över Sverige. Deras höjdmodell med 2 meters upplösning (GSD-Höjddata, grid 2+) visar detaljer i terrängen. Detta är ett viktigt verktyg för bland annat geologer som kan få en bild av landformer hemma i datorn innan de åker ut och undersöker dem.

SE BILDER

Under mark

Det är inte bara markytan som avbildas i kartor. Batymetriska kartor ger en bild av havsdjupen medan olika seismiska metoder hjälper oss att beskriva vad som finns i marken, som till exempel grundvatten eller olika jord- och berglager. En riktigt gammal typ av djupkarta är kartor över gruvschakt.

SE BILDER

VIRTUELL FÄLTKURS

Vår planet förändras långsamt över tid och ibland också hastigt och dramatiskt, genom till exempel vulkanutbrott eller jordbävningar som skapar tsunamis. Alla dessa geologiska processer påverkar oss och därför behöver vi också förstå dem. Häng med på en virtuell fältkurs och studera geologiska fenomen på fyra olika platser.

Kom igång

I den här övningen kommer du att via Google Earth besöka olika platser som har spännande kopplingar till geologi. Google Earth är ett exempel på ett geografiskt informationssystem (GIS) som du kan använda för att samla in, bearbeta och tolka geografiska data.

Med geografiska informationssystem, som till exempel Google Earth, kan du:

 • studera jordens naturgeografiska och geologiska förändring över tid och rum. Du kan till exempel se utvecklingen av Aralsjöns utsträckning över tid.
 • spåra människans användning och omvandling av både naturlandskap och kulturlandskap.
 • använda olika metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data. Det kan till exempel handla om geologiska företeelser (som sjöar, berg eller fjällkedjor), klimat, vägar, vegetation och befolkning.

Med en traditionell karta försöker vi återspegla verkligheten så gott det går. Kartan är dock platt medan vår jord är rund. Därför visar kartor en förenklad bild av verkligheten, där ytor, avstånd och vinklar är generaliserade. Med kartor i 3D, som Google Earth, är det lättare att ge en mer realistisk bild av verkligheten.

Diskussionsfråga

 • Jämför Google Earths världskarta (rund) med en mer traditionell världskarta (platt). Ser ni några skillnader? Fundera bland annat över storlek på ytor och avstånd mellan platser.

Uppgift

Arbeta i par. 

Använd Google Maps (webb) eller Google Earth (program). Var noga med att klicka i "Earth" nere i vänster hörn om du använder Google Maps. Om det behövs, tryck på "3D" i menyn nere till höger. Rotera 3D-vyn med [control] och dra med musen.

Så här arbetar ni med uppgiften:

 1. Börja med att kopiera in koordinaterna i Google Earth (till exempel 33°48'13.7"N 84°08’55.6"W) för platsen ni ska besöka.
 2. Titta på kartan och fundera över vad ni ser.
 3. Diskutera kring frågorna som hör till platsen.
 4. Försök formulera ett svar som ni tror är en tänkbar förklaring.
 5. För varje stopp, svara även på dessa frågor:
  • I vilket land och världsdel ligger platsen?
  • Vilken är närmaste större stad?
  • Vad heter huvudstaden i landet?

Upprepa stegen 1 till 5 ovan för varje plats i uppgiften. Använd länkarna nedan som stöd.

1. Stone Mountain
33°48’13.7"N 84°08’55.6"W

Streck av hummussyror efter träd och växtlighet på det granitiska berget Stone Mountain. Vad tror ni strecken beror på, varför tror ni det är så?

2. Þingvellir/mittatlantiska ryggen
(1) 47°11’33.3”N 27°28’15.6"W

(2) 64°15’17.1”N 21°07’41.1”W

Använd de första koordinaterna (1). Zooma ut och följ den mittatlantiska ryggen till Island. Kopiera sedan de följande koordinaterna (2). Vad tror ni kan ha skapat denna geologiska bildning?

3. Mjällån
(1) 62°33’11.2”N 17°23'14.8"E

(2) 38°10’59.9”N 92°40'47.1"W

Följ Mjällån norrut. Varför tror du att den ser ut som den gör? Mät bredden på Mjällån genom att högerklicka på kartan och trycka på "Mät avstånd". Åk till nästa plats och mät bredden på "Lake of the Ozarks".

4. Hawaii
19°35'34.8"N 155°32'41.1"W

Hawaii (hot spot). Kopiera in koordinaterna och zooma ut lite. Mauna Loa är en vulkan som ligger över en så kallad hotspot. Zooma ut ännu mer så att du ser havet omkring Hawaii.

Följ öarna som först går upp åt väst-nordväst och sedan mot Asien i nord-nordvästlig riktning. Varför tror du att det är så? 

Gräv djupare

I fördjupningen arbetar vi med Aralsjön vars vattenmängd har minskat med 90 procent på 50 år. Du kommer med hjälp av Google Earth att studera resursanvändning och intressekonflikter i ett avgränsat geografiskt område. Konflikten om Aralsjön berör också etiska frågor kopplade till konkurrensen om jordens resurser samt möjliga vägar till social rättvisa och hållbar utveckling.

Gör så här

Sök på Aralsjön med programmet Google Earth (kräver nedladdning och installation).

 • Börja med att undersöka vilka länder som gränsar till Aralsjön.

Fortsätt med att leta upp och trycka på ikonen med klockan i mitten av verktygsfältet vid toppen av fönstret. 

Google Earth

Historik-ikon i Google Earth.

Google Earth

Historisk tidsaxel i Google Earth.

Dra nu i pilen för att titta på kartor över Aralsjön från tidigare år. Jämför kartor från 1973, 1999 och 2016.

 • Beskriv vad ni ser, hur har sjön förändrats över tid?

Fortsätt med att läsa följande artikel: Bara tio procent av Aralsjön finns kvar. Arbeta sedan med frågorna nedan.

 • Vilken eller vilka intressekonflikter är det som har lett till Aralsjöns förändring? 
 • Hur har Aralsjöns förändring påverkat livet runt sjön med avseende på till exempel sysselsättning och fattigdom?
 • Finns det andra risker med att människan förändrar naturlandskapet på liknande sätt som vid Aralsjön?
 • Hur tror du situationen vid Aralsjön har påverkat relationen mellan länderna som gränsar till sjön?
 • Hur tror du att frågan om resurstillgångar och resursanvändning har påverkat befolkningsutvecklingen runt Aralsjön?
 • Vilka etiska värderingar tycker du att man kan lägga i Sovjetunionens ambition på att bli självförsörjande på bomull?

Övergivet skepp på torra land i forna Aralsjön.

Exit ticket

 • Vilka är fördelarna att arbeta med ett program som Google Earth i jämförelse med en traditionell, platt karta?
 • Ge tre exempel på vad du kan göra med Google Earth.
 • Vad menas med geografiska data?
Tummnagel för film

SYV: Why Earth Science från American Geosciences Institute

Studie- och yrkesvägledning

Se filmen Why Earth Science från American Geosciences Institute. Svara sedan på frågorna.

 • ”That’s what earth science is all about” säger berättarrösten. Vilka dimensioner handlar geologi och geovetenskap om?
 • Ge exempel på vad en geovetare gör?
 • Vilka tekniker använder geovetare i sitt arbete och vad kan man göra med hjälp av dem?
 • Vilka är utmaningarna som framtidens geovetare kommer att arbeta med?

Länkar

Stockholms universitet (film): Guldläge för geovetare!

National Geographic Sverige (tidskrift): Aralsjön: sjön som försvann

The true size (webb): Förvrängningar i världskartan 

Fler övningar inom samma tema 

Geologi, mineral och ekonomi

Markanvändning

Jämställd arbetsplats

 

Taggar: Geografi, Geologi, GIS, Kartprojektion