Jorden sett från rymden. Illustration.

Illustration: Romain Trystram

Litium

Chile är en av världens största producenter av litium, en huvudkomponent i batterier. Telefoner, bärbara datorer och elbilar har alla litiumbatterier.

Aluminium

Idag görs mycket teknik med den lätta, starka metallen aluminium! Aluminium har en hög smältpunkt, det krävs därför mycket energi för att bearbeta och återvinna metallen. Då Island har stor produktion av elektricitet är elpriserna låga. Elektriciteten kommer främst från vattenkraft och geotermisk värme från vulkaner. Aluminiumsmältverk har därför blivit Islands största industri!

Kisel

Kisel är det vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. Kisel är ett halvmetalliskt grundämne som används i bland annat transistorer och integrerade kretsar. En av anledningarna till att kisel används är att det är en halvledare, något som gör att man kan styra ström som går genom kretsar på ett annat vis än om vi skulle använda ledare eller insulatorer!

Koppar

Koppar är en ledare som används till nästan alla kablar, kretsar och ledningar i modern teknik. Silver är det enda ämnet som är bättre än koppar på att leda ström. Det används dock inte lika ofta på grund av dess pris och lägre draghållfasthet. Sverige stod år 2013 för 10 procent av EUs produktion av koppar.

Sällsynta jordartsmetaller

"Sällsynta jordartsmetaller" är samlingsnamnet för 17 stycken grundämnen. På grund av deras unika magnetiska och elektrokemiska egenskaper så är dessa ämnen viktiga i modern teknik som touchskärmar, elbilar och vindkraftverk. Kina hade år 2015 över 85 procent av världsproduktionen av dessa metaller, men exporterade endast 33 procent. Fyndigheter av dessa metaller har dock hittats i Sverige!

HÅLLBART SAMHÄLLE

I den här övningen får du lära dig mer om hur geologisk kunskap och information bidrar till ett hållbart samhälle. Det handlar både om hur vi använder mark och vatten, och om hur vi utvinner våra naturresurser. En hållbar användning av våra naturresurser är en förutsättning för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

Kom igång!

Den geologiska kunskapen och informationen är viktiga pusselbitar i att planera ett hållbart samhälle. De behövs för att vi på ett bra sätt ska kunna planera hur vi använder marken: för bygga till exempel bostäder, vägar och hamnar, men också för rekreation, vattenförsörjning, råvaruförsörjning, jordbruk och mycket annat. När vi idag planerar och bygger ska vi dessutom inte bara ta hänsyn till människorna i dagens samhälle, utan också behoven hos kommande generationer. Och samtidigt behöver vi väga in hur berg, jord och grundvatten kan ändras med tiden.

Diskussionsfrågor

 • Vad innebär hållbarhet och ett hållbart samhälle?
 • Varför återvinner vi och vad måste utvinnas?

Uppgift

Arbeta i grupp och skapa ett reportage där ni beskriver hur ni anser att samhället bör använda naturresurser på ett långsiktigt och hållbart sätt i framtiden. Det kan exempelvis vara genom återvinning av nya material, miljömärkning av metaller och genom att bygga med nya miljövänliga tekniker.

Research
Börja med att söka idéer till ert arbete genom att följa länkarna som hör till övningen. Diskutera sedan vilka lösningar ni vill prioritera och ta även fram argument till varför ni väljer just dessa.

Presentation
Bestäm olika roller i gruppen för att presentera arbetet som ett nyhetsinslag. Några kan vara journalister och andra kan till exempel vara geologer och politiker. Försök tänka efter vilka roller ni kan använda för att presentera era lösningar på bästa sätt.

Gräv djupare

Designa din egen hållbara stad:

I den här uppgiften får du designa din egen hållbara stad. Till din hjälp har du punkterna nedan. Läs igenom och tänk efter vilka saker som du tycker är viktigast.

 • Med vad och hur skulle staden byggas?
 • Vilket material skulle användas till bostadshus?
 • Hur skulle invånarna få sitt dricksvatten?
 • Vart kan man odla för att få bäst avkastning?
 • Hur skulle invånarna transportera sig från hem till jobb och skola samt aktiviteter på fritiden? Fundera kring bränsle kontra material. Vad behövs för material, vad behövs för bränsle?
 • Hur skulle staden kunna arbeta med återvinning av material, t.ex. metaller?
 • Hur skulle invånarnas boenden värmas upp, t.ex. med bergvärme eller med andra tekniker?
 • Hur kan vi förse staden med material och vilka industrier måste finnas?
 • Ska staden importera eller använda material (exempelvis bergtäkter och metallråvaror från gruvor) som producerats i Sverige?
 • Kan du komma på fler saker som bidrar till en hållbar stad?

Presentera ditt arbete genom att rita din stad och skriva förklarande texter. 

Exit ticket

Berätta hur vi kan bidra till ett hållbart samhälle genom att återvinna och utvinna våra egna metaller och mineral i Sverige kontra att importera. Tänk till exempel på miljöaspekten, transporter, säkerhet på arbetsplatser och modern teknik.

Tummnagel för film

SYV: Annelie och Carina Ähdel-Franzén berättar om deras arbeten inom metallindustrin

Studie- och yrkesvägledning

Det finns många sätt att jobba mot ett hållbart samhälle! Materialförbättring är ett exempel - hur tillverkar vi ett så bra stål som möjligt? Genom att utveckla lätt, starkt stål kan vi göra fordon som kräver mindre energi. Metallindustri och materialdesign är spännande områden som är viktiga för vårt samhälle!Länkar

SGU (webb): Grundvatten

SGU (webb): Samhällsplanering

SGU (webb): Energi

SGU (webb): Ordlista

Världsnaturfonden WWF (webb): Hållbara städer

Världsnaturfonden WWF (pdf): Ekologiska fotavtryck

Naturhistoriska riksmuseet (föredrag): Bli en planetskötare

Fler övningar inom samma tema

Samhällsplanering och geologi

Mineralnäringens betydelse för samhället

Ett industrisamhälle växer fram

Kritiska material

Taggar: geografi, biologi, kemi, naturkunskap, hållbart samhälle, städer, naturresurser,