MARKANVÄNDNING

I den här övningen får du lära dig mer om hur geologisk information används som stöd i samhällsplanering. När man bygger vägar, järnvägar, hus och stadsdelar är det många olika intressen som måste vägas samman innan beslut fattas. Geologisk kunskap och information är en av flera viktiga pusselbitar.

Kom igång!

Att bygga vägar, tunnlar och hus, utvinna krossat berg i en bergtäkt eller mineral ur en gruva, planera friluftsområden och borra energibrunnar – allt detta handlar om markanvändning. Ofta finns det många olika och ibland motstående intressen; vad ska vi använda marken till, vad är viktigast och går det att förena de olika intressena? Dessutom måste man ta hänsyn till geologin som sådan. Finns det till exempel risk för skred eller ras, eller är jordarterna genomsläppliga så att eventuella föroreningar lätt kan sprida sig till grundvattnet.

På länsstyrelser eller kommuner pratar man ofta om fysisk planering, det vill säga. hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. Den fysiska planeringen styrs framför allt av Plan- och bygglagen.

Diskussionsfrågor

  • Kan man bygga en skola var som helst? Vad bör man ta hänsyn till?
  • Kan det finnas andra intressenter som vill använda marken till annat?

Uppgift

För att bygga och underhålla ett hållbart samhälle behövs planering. Byggande av hus, vägar och andra förändringar i mark- och vattenanvändning får konsekvenser för omgivningen lång tid framåt. Dessutom är det många olika intressen som måste vägas samman innan beslut fattas. Geologisk information kan stödja beslutsfattarna med viktigt underlag. Börja med att läsa om Planering och markanvändning på SGU:s webbplats och använd länkarna nedan som hjälp till uppgifterna.

A.
Fundera på vilka intressen beslutsfattare måste väga in vid nyttjande av naturresurser. Det kan till exempel vara:

  • Naturresurser som kan vara av intresse för samhället till exempel grundvatten, bergmaterial och brytvärda mineral och metaller
  • Skyddsvärd natur och miljöer
  • Rekreationsområden
  • Skyddsvärda kulturområden

B.
För att få känna på hur det kan vara när motstående intressen kolliderar delas klassen in i grupper (helst två) med olika markintressen och för en debatt. Inför debatten ska grupperna leta upp argument och bestämmelser som styrker deras åsikter. Läraren agerar moderator.

Exempel på intressenter är: gruvnäring, intressegrupper för bevarande av naturresurser, rennäring, vindkraftutbyggnad, turismnäring, etc.

Gräv djupare

Gör ett fördjupande arbete om hållbar utveckling och geologi genom att arbeta med följande frågeställning:

"Hur kan vi ta hänsyn till behov hos kommande generationer vid byggande av det framtida samhället?"

Du kan till exempel resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och ta fram förslag på lösningar där både samhället och naturen vägs in. Utgå gärna från kommunen du bor i eller något annat lokalt perspektiv.

Exit ticket

Ge exempel på risker med samhällsbyggande utan stöd av geologisk kunskap och information.

Tummnagel för film

SYV: Forskare vid Newcastle University berättar mer om geovetenskaplig forskning

Studie- och yrkesvägledning

Forskning utgör en viktig del av geovetenskaperna och hjälper oss att bättre förstå hur vår planet fungerar, hur den utvecklats över tid och hur framtiden skulle kunna se ut. Mycket forskning bedrivs i Sverige på exempelvis företag, myndigheter och universitet. Det är också viktigt att ha ett utbyte med forskare i andra länder så att vi ständigt kan utvecklas.

 

Länkar

SGU (webb): Planering och markanvändning

SGU (webb): Samhällsplanering - Risker

SGU (webb): Ordlista

Boverket (webb): Kommunal fysisk planering

Fler övningar inom samma tema

Virtuell fältkurs

Geologi, mineral och ekonomi

Jämställd arbetsplats

Tags: Samhällskunskap, Geografi, Biologi, Naturkunskap, Samhällsplanering, Öresundsbron, Naturresurser, Hållbar utveckling.