SAMHÄLLSPLANERING

I den här övningen tittar vi närmare på vad som krävs, ur ett geologiskt perspektiv, för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. I fördjupningen går vi närmare in på hur geologisk kunskap och information kan användas för att förebygga risker.

Kom igång!

Geologisk information och kunskap behövs som underlag för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö och hushållning med mark, mineral och vatten. Det behövs bland annat kunskaper om:

  • naturresurser, till exempel bergmaterial, natursten, mineralfyndigheter och grundvatten
  • markens beskaffenhet, till exempel hur svårt eller lätt är det att gräva eller borra på djupet och spricker berget lätt upp
  • naturliga risker, till exempel om marken är skredkänslig eller innehåller giftiga ämnen
  • områden som är känsliga eller skyddsvärda, kan till exempel grundvattnet påverkas eller finns det sällsynta växter som kan försvinna om marken bebyggs

Det är på dessa områden vi fokuserar i den här övningen.

Diskussionsfrågor

  • Ballast är byggnadsmaterial som sand, grus och krossat berg. Lista några användningsområden för ballast.
  • Hur tar vi hänsyn till berg, jord och grundvatten när vi planerar ett samhälle?
Tummnagel för film

Geologen berättar: Fanny Hartvig, berggrundsgeolog, berättar om hur det är att arbeta som konsult med frågor som rör geoteknik och berg.

Uppgift

Börja med att läsa texten på sidorna 12 och 13 i SGU:s broschyr ”Under ytan”. Använd länkarna nedan som hjälp till uppgifterna.

A.
Arbeta i grupp och gör en lista på områden där det behövs kunskap om geologi.

B.
Skriv ett svar på följande fråga:

- Varför är det viktigt att en geolog är med och planerar utvecklingen av samhället?

Tips! Försök att använda ord och begrepp som har med råvaror, byggnation, planering och naturliga risker att göra när ni skriver ert svar.

Gräv djupare

Arbeta individuellt och börja med att läsa texten på sidorna 14 och 15 i broschyren ”Under ytan”. Jämför mot informationen om risker på SGU:s webbplats.

  • Ge så många exempel som möjligt på vilka risker kan förebyggas med hjälp av geologisk kunskap.
  • Vilken geologisk förklaring finns det till att jordbävningar inte kan betraktas som en allvarlig risk i Sverige?

Exit ticket

Ge ett exempel på hur kunskaper om geologi kan stödja samhällsplanering?   

Tummnagel för film

Geologen berättar: Minna Severin berättar hur det är att vara statsgeolog

Studie- och yrkesvägledning

En viktig del i samhällsplanering är att kartlägga vilka förutsättningar vi har, exempelvis vilka material vi har att bygga på. En av de viktigaste jobben geologen har är att kartlägga berg, jord och grundvatten som stöd till samhällsplanering. Geologens arbete kan därför ses som mångsidigt, med jobb både utomhus och inomhus!

 

Länkar

SGU (webb): Ordlista

SGU (webb): Samhällsplanering

SGU (pdf): Under ytan

Boverket (webb): Kommunal fysisk planering

Stockholms universitet (filmer):

Intervju med Ebba Rocklind på konsultföretaget NIRAS Sweden AB 

Intervju med Fredrik von Weisz på konsultföretaget Pöyry

Fler övningar inom samma tema

Mineralnäringens betydelse

Industrisamhället växer fram

Hållbart samhälle

Kritiska material

Tags: Geografi, Samhällskunskap, Samhälle, Samhällsplanering, Vägar, Mark, Fysisk planering