18 februari 2021

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Regeringen har beslutat om utfärdande av ändringar i minerallagen med anledning av Covid-19-pandemin. Syftet är att underlätta för prospekteringsbolagen som riskerar att drabbas hårt av effekterna av Covid-19-pandemin.

Ändringarna börjar gälla den 1 mars 2021 och innebär följande:

Undersökningstillstånd som inte tidigare förlängts

Undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare, ska förlängas med ett år. Denna förlängning sker per automatik, om det inte finns en pågående ansökan om förlängning av giltighetstiden av undersökningstillståndet hos Bergsstaten den 1 mars 2021.

Undersökningstillstånd som tidigare har förlängts

Undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att ändamålsenlig undersökning har gjorts eller för att tillståndshavaren har haft godtagbara skäl till att en undersökning inte har gjorts, ska förlängas med ett år.

Undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det har funnits särskilda skäl till förlängning, ska förlängas med ett år.

Undersökningstillstånd med pågående förlängningsansökan

Undersökningstillstånd där det den 1 mars 2021 finns en pågående prövning av en ansökan om förlängning hos bergmästaren omfattas av ändringarna i minerallagen och ska därmed förlängas med ett år utöver den ordinarie förlängningstid som beslutas i det ansökta förlängningsärendet. Detta eftersom en ansökan om förlängning av ett undersökningstillstånd som har kommit in under tillståndets giltighetstid eller tillståndshavaren inom samma tid har ansökt om bearbetningskoncession gäller till dess ansökningen har prövats slutligt (2 kap. 8 § minerallagen).

Övrig information

Undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet omfattas inte av ändringarna i minerallagen.

Innehavare av undersökningstillstånd behöver inte ansöka om det extra år som ändringen i minerallagen innebär. Bergsstaten kommer underrätta innehavare av de undersökningstillstånd som berörs av ändringarna i minerallagen via brev.

Fastighets- och sakägare som berörs av ändringarna kommer underrättas genom kungörelse i ortstidningar och i Post- och Inrikes Tidningar.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Läs pressmeddelandet från 18 februari 2021 (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2021-02-18