Zinkgruvan Mining AB:s ansökan om bearbetningskoncession för området Dalby K nr 1 kom in till Bergsstaten den 28 juni 2018. Efter begäran från Bergsstaten har komplettering avseende specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken lämnats in från sökanden.

Av den slutliga miljökonsekvensbeskrivning som Zinkgruvan Mining AB har fogat sin ansökan om koncession framgår att fyndigheten Dalby utgör en förlängning av Zinkgruvans gällande bearbetningskoncession Klara. Zinkgruvan är belägen cirka 40 km söder om Örebro stad och cirka 15 km sydost om tätorten Askersund. Området där Zinkgruvan är belägen är utpekat som riksintresse för värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.

Enligt Zinkgruvan Mining AB planeras brytningen av Dalby-fyndigheten att ske under jord. De befintliga anläggningarna, t ex anläggningar för krossning och anrikning, vid den redan tillståndsgivna Zinkgruvan kommer att användas för Dalby K nr 1. Endast ett ventilationsschakt och en cirka 50 meter lång transportväg från schaktet till befintlig väg kommer att behöva anläggas för koncessionen Dalby K nr 1.

Bergsstaten har i enlighet med minerallagens bestämmelser om samråd med den länsstyrelse där koncessionsområdet är beläget begärt yttrande från Länsstyrelsen i Örebro län. Vid tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken avseende Dalby K nr 1 har Länsstyrelsen Örebro bedömt att koncessionen kan tillstyrkas.  Länsstyrelsen Örebro konstaterar i sitt yttrande att koncessionsområdet inte berör något motstående riksintresse till det utpekade riksintresset värdefulla ämnen och material. Dalby K nr 1 berör inte heller några skyddade områden såsom exempelvis naturreservat eller Natura 2000-områden.

Den beviljade koncessionen ger Zinkgruvan Mining AB rätt till utvinning och tillgodogörande av koncessionsmineralerna zink, bly, silver, koppar, guld, kobolt och nickel.

Giltighetstiden för Dalby K nr 1 löper i 25 år från den 4 juli 2019.

Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till och med den 16 augusti 2019.